​                                   ​             หนังสือเวียนปี ๒๔๙๗                                           

                                                                                                                                                                 ย้อนกลับ    

๑. ที่ ๖๑/๒๔๙๗ ลว.๘ ม.ค. ๒๔๙๗ การเก็บเงินตามบัญชีพล

๒. คําสั่งที่ ๑/๒๔๙๗ ลว.๒ ม.ค. ๒๔๙๗ หญิงมีสามีขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

๓. คําสั่งที่ ๘/๒๔๙๗ ลว.๒๕ ม.ค. ๒๔๙๗ การจับจองที่ดิน

๔. คําสั่งที่ ๒/๒๔๙๗ ลว.๑๐ ก.พ. ๒๔๙๗ การรังวัดและการคํานวณเนื้อที่ตามคําขอเฉพาะแปลงของ          
                                   หมวดรังวัดจังหวัดพระนครและธนบุรี

๕. ที่ ๑๑/๒๔๙๗ ลว.๑๐ มี.ค. ๒๔๙๗ ข้าราชการจับจองที่ดิน

๖. ที่ ๖๐๙๑/๒๔๙๗ ลว.๑๗ มี.ค. ๒๔๙๗ ให้ร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ                     
                                   สํารวจการออกโฉนดที่ดิน

๗. คําสั่งที่ /๒๔๙๗ ลว.๒๓ มี.ค. ๒๔๙๗ การใช้กระดาษพิเศษทําสัญญาที่เกี่ยวข้องกับราชการ

๘. ที่ ๑๔๐๕/๒๔๙๗ ลว.๒๖ มี.ค. ๒๔๙๗ ขอให้กวดขันการปฏิบัติงานของข้าราชการ                            

๙. คําสั่งที่ ๔/๒๔๙๗ ลว.๓๐ มี.ค. ๒๔๙๗ ให้ใช้บัญชีเรื่องการรังวัด (บ.ด. ๑๑)

๑๐.ที่ /๒๔๙๗ ลว.๓๑ มี.ค. ๒๔๙๗ ให้ระงับการขอจับจองที่ดินโดยพลการ                                        

๑๑.ที่ ๗๗๔๘/๒๔๙๗ ลว.๓ เม.ย. ๒๔๙๗ ให้สอบผู้ปกครองท้องที่ก่อนออกโฉนดที่ดิน

๑๒.คําสั่งที่ ๓๘๐/๒๔๙๗ ลว.๗ เม.ย. ๒๔๙๗ ระเบียบการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม          

๑๓.คําสั่งที่ ๕/๒๔๙๗ ลว.๘ เม.ย. ๒๔๙๗ ให้ใช้แบบพิมพ์เรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
           และการสอบสวนกรรมสิทธิ์ที่ดินและแบบพิมพ์หนังสือสัญญาต่าง ๆ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่

๑๔.ที่ ๘๑๘๖/๒๔๙๗ ลว.๙ เม.ย. ๒๔๙๗ การมอบหมายให้ผู้ว่าราชการภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด               
                                    และนายอําเภอมีหน้าที่ดูแลรักษาเกี่ยวกับที่ดิน

๑๕.ที่ ๔๒๒๗/๒๔๙๗ ลว.๑๒ เม.ย. ๒๔๙๗ ผู้เสมือนไร้ความสามารถทําพินัยกรรมได้หรือไม่

๑๖.ที่ ๘๖๘๖/๒๔๙๗ ลว.๒๐ เม.ย. ๒๔๙๗ ให้เพิจารณาโดยรอบคอบเกี่ยวแก่การออกหนังสือสําคัญ         
                                     แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๑๗.คําสั่งที่ ๖/๒๔๙๗ ลว.๒๔ เม.ย. ๒๔๙๗ การเรียกเงินค่าธรรมเนียมที่ดินเป็นเงินสดและการใช้
                                     ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

๑๘.ที่ ๙๗๗๔/๒๔๙๗ ลว.๖ พ. ค. ๒๔๙๗ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนหนังสือสําคัญ           
                                     และเอกสารสําคัญเกี่ยวกับที่ดิน

๑๙.ที่ ๑๑๕๑๒/๒๔๙๗ ลว.๒๘ พ.ค. ๒๔๙๗ การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อค้า

๒๐.ที่ ๑๓๕๘๕/๒๔๙๗ ลว.๒๕ มิ.ย. ๒๔๙๗ สัญชาติของบุคคลในดินแดน ๔ จังหวัด ที่อพยพเข้ามาอยู่ใน    
                                       ประเทศไทยและคนอพยพเข้ามาอยู่ในอําเภอฝาง

๒๑.คําสั่งที่ ๗/๒๔๙๗ ลว.๓๐ มิ.ย. ๒๔๙๗ ให้ใช้บัญชีรับเรื่องรังวัด (ร.ว. ๑๒)

๒๒.คําสั่งที่ ๘/๒๔๙๗ ลว.๓๐ มิ.ย. ๒๔๙๗ ยกเลิกคําสั่งที่ ๓๑/๒๔๘๐ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๔๘๐                

๒๓.ที่ ๑๕๑๖๖/๒๔๙๗ ลว.๑๗ ก.ค. ๒๔๙๗ โอนหน้าที่ความควบคุมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
                                           เกี่ยวกับให้กรมที่ดิน

๒๔.ที่ ๓๖๒๐/๒๔๙๗ ลว.๒๖ ก.ค. ๒๔๙๗ หารือการทําสัญญาซื้อขายที่ดิน                                       

๒๕.ที่ ๑๗๘๔๖/๒๔๙๗ ลว.๕ ส.ค. ๒๔๙๗ การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อค้า

๒๖.คําสั่งที่ ๙/๒๔๙๗ ลว.๑๑ ส.ค. ๒๔๙๗ ให้ยําเลิกคําสั่ง ๒/๒๔๙๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖           
               เรื่องให้สอบสวนและผู้ปกครองท้องที่ประกอบการรังวัดออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์

๒๗.ที่ ๔๓๑๒/๒๔๙๗ ลว.๒๗ ส.ค. ๒๔๙๗ ขอให้เร่งรัดการส่งบัญชีงบเดือนและงบปีแผนกที่ดิน

๒๘.ที่ ๑๙๙๗๖/๒๔๙๗ ลว.๓ ก.ย. ๒๔๙๗ หวงห้าม และที่สาธารณะประโยชน์                                   

๒๙.ที่ ๒๐๐๗๒/๒๔๙๗ ลว.๔ ก.ย. ๒๔๙๗ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ดิน

๓๐.ที่ ๔๔๘๒/ ๒๔๙๗ ลว.๘ ก.ย. ๒๔๙๗ แผนที่ประกอบการชี้แจงตรวจแผนที่ระวาง                            

๓๑.ที่ ๕๔๓๓/๒๔๙๗ ลว.๑๐ ก.ย. ๒๔๙๗ การเซ็นชื่ออ่านไม่ออก

๓๒.คําสั่งที่ ๑๐/๒๔๙๗ ลว.๑๗ ก.ย. ๒๔๙๗ การได้มาซึ่งที่ดินของสหกรณ์ จํากัดสินใถ่                           

๓๓.ที่ ๒๑๓๑๕/๒๔๙๗ ลว.๒๑ ก.ย. ๒๔๙๗ ระเบียบการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค

๓๔. ที่ ๒๑๗๙๘/๒๔๙๗ ลว.๒๗ ก.ย. ๒๔๙๗ ข้าราชการขอที่จับจองที่ดิน                                          

๓๕.ที่ ๔๙๖๒/๒๔๙๗ ลว.๒๙ ก.ย. ๒๔๙๗ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมที่ดินเป็นเงินสด

๓๖.ที่ ๕๑๕๙/๒๔๙๗ ลว.๓๐ ก.ย. ๒๔๙๗ ระเบียบการห้ามโอนที่ดินที่บุคคลได้รับมาตรฐานตามกฎหมาย