​​​                                   ​           หนังสือเวียนปี ๒๔๙๙                                           

                                                                                                                                                            ย้อนกลับ    

๑. ​ที่ ๑๒๐/๒๔๙๙ ลว.๗ ม.ค. ๒๔๙๙ การพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปี                    

๒. ที่ น.ว. ๒/๒๔๙๙ ลว.๑๗ ม.ค. ๒๔๙๙ การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นข้าราชการ

๓. คําสั่งที่ ๑๙๙/๒๔๙๙ ลว.๒๔ ก.พ. ๒๔๙๙ ห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชาทําร้ายผู้ใต้                    
                                บังคับบัญชา

๔ ที่ น.ว. ๔๓/๒๔๙๙ ลว.๒ มี.ค. ๒๔๙๙ ให้กวดขันกําชับเจ้าหน้าที่การเงินให้ปฏิบัติตาม
                                 ระเบียบของกระทรวงการคลังโดยเคร่งครัด

๕. ที่ น.ว. ๔๔/๒๔๙๙ ลว.๓ มี.ค. ๒๔๙๙ การสงเคราะห์ข้าราชการชั้นผู้น้อยในเรื่อง               
                                  กู้เงินสวัสดิการ

๖. บันทึก ฯ ลว.๑๒ มี.ค. ๒๔๙๙ กวดขันการปฏิบัติราชการ
๗. ประกาศกระทรวง ฯ ลว.๒๗ มี.ค. ๒๔๙๙ กําหนดเขตหวงห้ามที่เขาหรือภูเขา                    
                                  ตามมาตราในมาตรา ๙๑ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน              

๘. ที่ ๙๔๐๕/๒๔๙๙ ลว.๓๐ เม.ย. ๒๔๙๙ ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้อพยพจาก
                                 ประเทศข้างเคียง

๙. ที่ ๙๕๑๑/๒๔๙๙ ลว.๑ พ.ค. ๒๔๙๙ การมอบอํานาจตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ                     
                                 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการ ลาอุปสาบท            
                                 พ.ศ. ๒๔๙๙

๑๐.ที่ ๒๐๗๑/๒๔๙๙ ลว.๑๗ พ.ค. ๒๔๙๙ การชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชน
๑๑.ที่ ๒๕๒๒๐/๒๔๙๙ ลว.๒ มิ.ย. ๒๔๙๙ ระเบียบว่าด้วยการรักษาพยาบาลและ                   
                                 การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสพภัย

๑๒.ที่ น.ว. ๙/๒๔๙๙ ลว.๑๙ ก.ค. ๒๔๙๙ การเลื่อนเงินเดือนเพราะถูกลงโทษ

๑๓.ที่ นว.๑๓๖/๒๔๙๙ ลว.๒๓ ส.ค. ๒๔๙๙ การปูนบําเหน็จความชอบข้าราชการ                    

๑๔.ที่ นว. ๑๔๖/๒๔๙๙ ลว.๗ ก.ย. ๒๔๙๙ การเลื่อนเงินเดือนเพราะถูกลงโทษ 
๑๕.ที่ นว. ๑๕๓/๒๔๙๙ ลว.๑๔ ก.ย. ๒๔๙๙ ระเบียบการจ่ายเงินบําเหน็จและเงินทําขวัญลูกจ้าง  

๑๖.ที่ มท. ๙๗๓๑/๒๔๙๙ ลว.๑๘ ก.ย. ๒๔๙๙ การนับวันราชการในการขอพระราชทาน
                                  เหรียญจักรพรรดิมาลา

๑๗.ที่ ๗๘๔๙/๒๔๙๙ ลว.๑๓ ต.ค. ๒๔๙๙ ข้าราชการบํานาญกลับเข้ารับราชการใหม่                 

๑๘.ที่ นว. ๒๐๒/๒๔๙๙ ลว.๑๕ พ.ย. ๒๔๙๙ การสั่งย้ายข้าราชการ
๑๙.ที่ นว. ๒๑๒/๒๔๙๙ ลว.๒๔ พ.ย. ๒๔๙๙ การให้ความช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย 

๒๐.ที่ ว.๓๖๔๓/๒๔๙๙ ลว.๑ ธ.ค. ๒๔๙๙ ข้อสังเกตุของ พณ ฯ นายกรัฐมนตรีในการ พิจารณาโทษ
                                    ข้าราชการ

๒๑.ที่ นว. ๖๔๘๙๖/๒๔๙๙ ลว.๒๔ ธ.ค. ๒๔๙๙ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่อยู่ในระหว่าง   
                                       สอบสวน

๒๒.ที่ นว. ๖๕๑๐๓/๒๔๙๙ ลว.๒๖ ธ.ค. ๒๔๙๙ การขอใช้ที่ดินราชพัสดุ

๒๓.คําสั่งที่ ๔๔/๒๔๙๙ ๔ ม.ค. ๒๔๙๙ การทํารายงานประจําเดือนเกี่ยวกับใบจอง                      

๒๔. คําสั่งที่ ๗๐/๒๔๙๙ ๗ ม.ค. ๒๔๙๙ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๒๕.ที่ ๘๗๘/๒๔๙๙ ๑๓ ม.ค. ๒๔๙๙ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาการประเมินราคาทุนทรัพย์

๒๖.ที่ ๙๔๐/๒๔๙๙ ๑๔ ม.ค. ๒๔๙๙ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
๒๗.ที่ ๑๑๗๑/๒๔๙๙ ๑๔ ก.พ. ๒๔๙๙ การปฏิบัติราชการล่าช้า                                              

๒๘.ที่ ๑๗๕๐/๒๔๙๙ ๑๔ ก.พ. ๒๔๙๙ การนําส่งเงินรายได้ของฝ่ายที่ดิน
๒๙.ที่ ๑๒๒๓/๒๔๙๙ ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๙ ยกเลิกการส่งรายงานประจําเดือนเวลาราชการของช่างแผนที่  
                                (ก.ท..ด. ๑๑)

๓๐.คําสั่งที่ ๑/๒๔๙๙ ๒๔ ก.พ. ๒๔๙๙ ยกเลิก ยุบรวมและแก้ไขแบบพิมพ์
๓๑.ที่ ๑๘๖๑/๒๔๙๙ ๒๐ มี.ค. ๒๔๙๙ การทํารายงานประจําเดือน ประจําปีรับรองการทําประโยชน์   

๓๒.ที่ ๒๐๗๖/๒๔๙๙ ๒๗ มี.ค. ๒๔๙๙ เทศบาลเมืองนครสวรรค์ขอรับโฉนดที่ดิน

๓๓ ประกาศกระทรวง ฯ ๒๗ มี.ค. ๒๔๙๙ กําหนดเขตหวงห้ามที่เขาหรือภูเขา ตามความใน             
                                       มาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๓๔.คําสั่งที่ ๒๕๘/๒๔๙๙ ๒๗ มี.ค. ๒๔๙๙ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๙ แห่ง
                                      ประมวลกฎหมายที่ดิน

๓๕.คําสั่งที่ ๒๕๙/๒๔๙๙ ๒๗ มี.ค. ๒๔๙๙ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามความในมาตรา ๙  
                                      แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๓๖. ที่ ๒๑๒๔/๒๔๙๙ ๒๘ มี.ค. ๒๔๙๙ การนําส่งเงินค่าธรรมเนียมรายได้ของกรมที่ดิน
๓๗.ที่ ๒๑๘๕/๒๔๙๙ ๒๙ มี.ค. ๒๔๙๙ ให้ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย                                     

๓๘.ที่ ๒๒๒๓/๒๔๙๙ ๓๐ มี.ค. ๒๔๙๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทําการ
                                      เดินสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดินแล้ว

๓๙.ที่ ๒๓๖๔/๒๔๙๙ ๔ เม.ย. ๒๔๙๙ การระวังชี้แนวเขตทางหลวงและที่ดินของกรมทาง ฯ           

๔๐.ที่ ๒๔๒๘/๒๔๙๙ ๕ เม.ย. ๒๔๙๙ การขอได้มาซึ่งที่ดินของวัด
๔๑.ที่ ๒๕๔๕/๒๔๙๙ ๙ เม.ย. ๒๔๙๙ การทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินมีใบไต่สวน                          

๔๒.ที่ ๗๙๒๕/๒๔๙๙ ๙ เม.ย. ๒๔๙๙ การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
                                     กฎหมายที่ดิน

๔๓.ที่ ๒๕๖๑/๒๔๙๙ ๑๐ เม.ย. ๒๔๙๙ ค่าธรรมเนียมจําลองแผนที่                                        

๔๔.ที่ ๒๗๗๐/๒๔๙๙ ๑๔ เม. ย. ๒๔๙๙ การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามความในมาตรา ๙ แห่ง
                                    ประมวลกฎหมายที่ดิน

๔๕.ประกาศกรมที่ดิน ๑๗ เม.ย. ๒๔๙๙ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวล
                                    กฎหมายที่ดิน

๔๖.ที่ ๘๗๒๖/๒๔๙๙ ๑๙ เม.ย. ๒๔๙๙ ไม่แจ้งการมีที่ดินเกินกว่าสิทธิ
๔๗.ที่ ๘๙๕๔/๒๔๙๙ ๒๓ เม.ย. ๒๔๙๙ การดูแลรักษาและดําเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น    
                                    สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๔๘.ที่ ๒๙๙๔/๒๔๙๙ ๒๓ เม.ย. ๒๔๙๙ การออกโฉนดที่ดิน
๔๙.ที่ ๓๐๐๙/๒๔๙๙ ๒๔ เม.ย. ๒๔๙๙ เชิญชวนเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์วารสารที่ดิน                   

๕๐.ที่ ๙๒๑๐/๒๔๙๙ ๒๖ เม.ย. ๒๔๙๙ การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
๕๑.ที่ ๓๒๔๑/๒๔๙๙ ๓๐ เม.ย. ๒๔๙๙ ขอใบไต่สวน                                                           

๕๒.ที่ ๓๒๗๔/๒๔๙๙ ๑ พ.ค. ๒๔๙๙ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของเจ้าพนักงานผู้ไประวังเขต      
                                   ที่สาธารณะ

๕๓.ที่ ๓๒๘๗/๒๔๙๙ ๒ พ.ค. ๒๔๙๙ บริษัทจังหวัดลําพูนพาณิชย์ จํากัด ขอซื้อที่ดิน                      

๕๔. ที่ ๓๓๓๖/๒๔๙๙ ๒ พ.ค. ๒๔๙๙ การปฏิบัติราชการ
๕๕ ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙ ๓ พ.ค. ๒๔๙๙ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน             

๕๖.ที่ ๑๐๐๐๓/๒๔๙๙ ๙ พ.ค. ๒๔๙๙ การให้สัมปทานและการอนุญาตให้ทํากินอ่อน
๕๗.ที่ ๔๙๐๑/๒๔๙๙ ๒๓ พ.ค. ๒๔๙๙ หารือการปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งแยกใบไต่สวน                  

๕๘.ที่ ๓๘๗๔/๒๔๙๙ ๒๓ พ.ค. ๒๔๙๙ การควบคุมเอกสารเก ี่ยวกับการเงินกับใบเสร็จรับเงิน
                                     ค่าธรรมเนียมและการแก้จํานวนเงินในใบเสร็จ

๕๙.ที่ ๔๐๐๐/๒๔๙๙ ๒๘ พ.ค. ๒๔๙๙ การจัดที่ดินเพื่อประชาชน                                           

๖๐.ที่ ๔๐๐๔/๒๔๙๙ ๒๘ พ.ค. ๒๔๙๙ สอบสวนหนองสาธารณประโยชน์ที่ได้มีการออกหนังสือสําคัญ
                                        สําหรับที่ดิน

๖๑.คําสั่งที่ ๒/๒๔๙๙ ๒๘ พ.ค. ๒๔๙๙ การขอรังวัดรับโฉนดที่ดินเฉพาะรายและการนํา                 
                                       ทําการเดินสํารวจที่ดินทั้ตําบล

๖๒.ที่ ๔๓๖๙/๒๔๙๙ ๘ มิ.ย. ๒๔๙๙ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
๖๓.ที่ ๑๒๐๓๗/๒๔๙๙ ๑๑ มิ.ย. ๒๔๙๙ นายหล้า มีโม กับพวก บุกรุกที่ดินสาธารณะ                    

๖๔.ที่ ๔๙๖๘/๒๔๙๙ ๒๓ มิ.ย. ๒๔๙๙ ที่ดินสาธารณะและหนองน้ำสาธารณประโยชน์
๖๕.ที่ ๑๓๗๔๒/๒๔๙๙ ๖ ก.ค. ๒๔๙๙ การกําหนดเขตที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย             

๖๖.คําสั่งที่ ๓/๒๔๙๙ ๖ ก.ค. ๒๔๙๙ คํานวณเนื้อที่ตามคําขอรังวัดเฉพาะแปลงของหมวดรังวัด
                                     จังหวัดพระนคร-ธนบุรี

๖๗.ที่ ๕๕๐๕/๒๔๙๙ ๙ ก.ค. ๒๔๙๙ ขอให้เร่งรัดระดมเก็บและส่งรายได้สําหรับระยะ ๖ เดือนแรก    
                                    ปี ๒๔๙๙

๖๘.ที่ ๕๕๐๗/๒๔๙๙ ๙ ก.ค. ๒๔๙๙ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด ขอซื้อที่ดิน
๖๙.ที่ ๕๖๑๓/๒๔๙๙ ๑๑ ก.ค. ๒๔๙๙ การระวังชี้แนวเขตที่ดินของกระทรวงกลาโหม                   

๗๐ คําสั่งที่ ๔/๒๔๙๙ ๑๓ ก.ค. ๒๔๙๙ ใบแทนโฉนดที่ดิน
๗๑ ที่ ๕๗๓๖/๒๔๙๙ ๑๖ ก.ค. ๒๔๙๙ บันทึกเสนอรายงาน (ท.ด.๑๐)                                     

๗๒.คําสั่งรัฐมนตรี ฯ ๑๘ ก.ค. ๒๔๙๙ ขอให้ถือว่าหนังสือร้องทุกข์ของราษฎร์เป็นเรื่องสําคัญ
                                      ต้องสอบสวนช่วยเหลือ

๗๓. คําสั่งที่ ๕/๒๔๙๙ ๒๑ ก.ค. ๒๔๙๙ วิธีการจดทะเบียนประเภทให้และโอนมรดก (สินเดิม)          
                                     หรือ (สินส่วนตัว)

๗๔. ที่ ๕๙๒๔/๒๔๙๙ ๒๖ ก.ค. ๒๔๙๙ ขอเรียกร้องเงินค่าธรรมเนียมคืน
๗๕. ที่ ๖๐๐๕/๒๔๙๙ ๓๐ ก.ค. ๒๔๙๙ การทําป้ายบอกเลข เล่มที่ และชื่อตําบล อําเภอ                 
                                    การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๗๖. คําสั่งที่ ๖๔๐/๒๔๙๙ ๒ ส.ค. ๒๔๙๙ ระเบียบการกําหนดจํานวนราคาทรัพย์ตามราคาตลาด
                                    ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

๗๗. ที่ ๖๒๑๒/๒๔๙๙ ๗ ส.ค. ๒๔๙๙ วัดสะแกงามขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดิน                             

๗๘. ที่ ๖๒๒๔/๒๔๙๙ ๗ ส. ค. ๒๔๙๙ แก้ไขถ้อยคําที่คลาดเคลื่อน
๗๙. ที่ ๑๕๘๗๕/๒๔๙๙ ๑๐ ส.ค. ๒๔๙๙ การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวล  
                                     กฎหมายที่ดิน

๘๐. ที่ ๖๗๘๗/๒๔๙๙ ๒๙ ส.ค. ๒๔๙๙ มรดกที่ดินไม่มีหนังสือสําคัญ                             
๘๑. ที่ ๖๘๓๓/๒๔๙๙ ๓๐ ส.ค. ๒๔๙๙ การกําหนดเขตที่ดินเพื่อพาณิชย์กรรมและที่อยู่อาศัย          

๘๒. หลักเกณฑ์ฯ ๓๑ ส.ค. ๒๔๙๙ หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลได้มาซึ่งที่ดิน
                                      เกินกําหนดสิทธิในที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๘๓. ที่ ๑๗๔๙๙/๒๔๙๙ ๒ ก.ย. ๒๔๙๙ การขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเกินกําหนดสิทธิในที่ดินตาม    
                                     ประมวลกฎหมายที่ดิน ๖๑

๘๔. ที่ ๖๙๑๖/๒๔๙๙ ๔ ก.ย. ๒๔๙๙ การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
                                     กฎหมายที่ดิน

๘๕. ที่ ๗๐๐๙/๒๔๙๙ ๘ ก.ย. ๒๔๙๙ แก้ไขบัญชีหมายเลข ๖                                                 

๘๖. ที่ ๗๐๑๐/๒๔๙๙ ๘ ก.ย. ๒๔๙๙ ขอให้ข้าราชการสังกัดกรมที่ดินเป็นสมาชิกบอกรับสารที่ดิน
๘๗. ที่ ๗๐๑๓/๒๔๙๙ ๘ ก.ย. ๒๔๙๙ หารือการรังวัดชันสูตรสอบสวนที่ดินราษฎรขออนุญาตจับจอง   

๘๘. ที่ ๗๑๖๔ /๒๔๙๙ ๑๒ ก.ย. ๒๔๙๙ ครอบครองที่ดินและการทําทะเบียนการครอบครองที่ดิน
๘๙. คําสั่งที่ ๖/๒๔๙๙ ๑๓ ก.ย. ๒๔๙๙ การจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวม                             

๙๐.ที่ ๗๒๙๑/๒๔๙๙ ๑๘ ก.ย. ๒๔๙๙ การออกตราจองที่ตราว่า "ได้ทําประโยชน์แล้ว"
๙๑. คําสั่งที่ ๗/๒๔๙๙ ๑๘ ก.ย. ๒๔๙๙ การจดทะเบียนประเภทจํานองหลายลําดับ                       

๙๒. คําสั่งที่ ๘/๒๔๙๙ ๑๙ ก.ย. ๒๔๙๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยยินยอม
                                       เสียค่าธรรมเนียมชั่วคราว

๙๓. ที่ ๗๓๕๑/๒๔๙๙ ๒๐ ก.ย. ๒๔๙๙ แก้ไขแบบพิมพ์ ท.ด. ๓๘ ที่คลาดเคลื่อน                          

๙๔. คําสั่งที่ ๙/๒๔๙๙ ๒๔ ก.ย. ๒๔๙๙ การขออนุญาตทํา ดัดแปลง เครื่องย้าย ถอดถอน
                                       หลักหมายเขตที่ดิน หรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่

๙๕. ที่ ๗๕๐๙/๒๔๙๙ ๒๗ ก.ย. ๒๔๙๙ ที่ดินในเขตปริมณฑลรอบเขา ๔๐ เมตร                           

๙๖. ที่ ๗๖๑๕/๒๔๙๙ ๒ ต.ค. ๒๔๙๙ ขอผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดิน
๙๗. ที่ ๑๙๐๗๘/๒๔๙๙ ๒ ต.ค. ๒๔๙๙ ขอให้สํารวจจํานวนราษฎรที่ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
                                       หรือมีไม่ถึง ๒๐ ไร่ ไม่พอประกอบอาชีพ

๙๘. คําสั่งที่ ๑๐/๒๔๙๙ ๒ ต.ค. ๒๔๙๙ การใช้แบบพิมพ์ทําบันทึกข้อตกลง
๙๙. ที่ ๗๗๘๙/๒๔๙๙ ๑๐ ต.ค. ๒๔๙๙ นายประเสริฐ ขําดวง ขอรับโฉนดที่ดินที่งอกริม                  
                                       แม่น้ำเจ้าพระยา

๑๐๐.ที่ ๒๐๑๑๔/๒๔๙๙ ๒๐ ต.ค. ๒๔๙๙ การดูแลรักษาและดําเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น
                                       สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๑๐๑. คําสั่งที่ ๑๑/๒๔๙๙ ๒๖ ต.ค. ๒๔๙๙ กําหนดอํานาจหน้าที่และระเบียบราชการของประจํา       
                                       กรมที่ดิน (ที่ดินภาคเดิม)

๑๐๒. ที่ ๘๑๗๖/๒๔๙๙ ๒๙ ต.ค. ๒๔๙๙ การแบ่งแยกใบไต่สวน
๑๐๓. ที่ ๑๑๓๒๗/๒๔๙๙ ๔ พ.ย. ๒๔๙๙ การจัดที่ดินเพื่อประชาชน                                         

๑๐๔. ที่ ๒๑๐๕๕/๒๔๙๙ ๕ พ.ย . ๒๔๙๙ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
๑๐๕. คําสั่งที่ ๙๕๐/๒๔๙๙ ๖ พ.ย. ๒๔๙๙ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตหรือ    
                                        ขอสัมปทานทําหินอ่อน

๑๐๖. ที่ ๘๔๖๕/๒๔๙๙ ๙ พ.ย. ๒๔๙๙ ขอจดทะเบียนที่ดินซึ่งได้มาโดยการครอบครอง
๑๐๗. ที่ ๘๖๙๓/๒๔๙๙ ๑๙ พ.ย. ๒๔๙๙ นาย อบ รอดชูแสง ทําการระเบิดและย่อยหินที่             
                                        เขาสนามชัย หัวหิน

๑๐๘. ที่ ๘๙๔๒/๒๔๙๙ ๒๙ พ.ย. ๒๔๙๙ การนัดรังวัดเฉพาะแปลงตามคําขอ
๑๐๙. ที่ ๙๑๑๓/๒๔๙๙ ๔ ธ.ค. ๒๔๙๙ การส่งรายงานประจําเดือนและประจําปีแผนกที่ดิน           

๑๑๐. ที่ ๙๒๓๖/๒๔๙๙ ๘ ธ.ค. ๒๔๙๙ แบบพิมพ์ ส.ค. ๑ ตอน ๒ ค้างแจกคืนให้เจ้าของ
๑๑๑. ที่ ๒๓๗๔๖/๒๔๙๙ ๑๔ ธ.ค. ๒๔๙๙ การกําหนดเขตที่ดินเพื่อพาณิชย์กรรมและที่อยู่อาศัย      

๑๑๒. ที่ ๙๔๔๒/๒๔๙๙ ๑๕ ธ.ค. ๒๔๙๙ เงินค่าใช้จ่ายในการขอคํารับรองการทําประโยชน์
๑๑๓. ที่ ๙๕๗๓/๒๔๙๙ ๒๐ ธ.ค. ๒๔๙๙ การกําหนดเขตที่ดินเพื่อพาณิชย์กรรมและที่อยู่อาศัย        

๑๑๔. ที่ ๙๗๖๗/๒๔๙๙ ๒๗ ธ.ค. ๒๔๙๙ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
๑๑๕. คําสั่งที่ ๑๒/๒๔๙๙ ๒๙ ธ.ค. ๒๔๙๙ แบ่งกรรมสิ​ทธิ์รวม