​                                   ​             หนังสือเวียนปี ๒๕๐๐                                           

                                                                                                                                                                 ย้อนกลับ    

๑. ที่ ๒๖๖ /๒๕๐๐ ลว. ๑๔ ม.ค. ๒๕๐๐ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๒. ที่ ๓๐๑ /๒๕๐๐ ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๐๐ การกําหนดเขตหวงห้ามตามความในมาตรา ๙ (๒) แห่ง
                         ป. ที่ดิน

๓. ที่ ๓๑๓ /๒๕๐๐ ลว.๑๖ ม.ค. ๒๕๐๐ การปิดแสตมป์การกุศล ๒๕ พุทธศวรรษในเอกสารต่าง ๆ
                         ของแผนกที่ดิน

๔. ที่ ๑๒๓๔ /๒๕๐๐ ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๐๐ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน    

๕. คําสั่งที่ ๑ /๒๕๐๐ ลว.๑๙ ม.ค. ๒๕๐๐ การเป็นพยานในนิติกรรมและคําขอต่าง ๆ

๖. ที่ ๕๖๗ /๒๕๐๐ ลว.๒๕ ม.ค. ๒๕๐๐ การสํารวจจํานวนราษฎรที่ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
                           หรือมีไม่พอประกอบอาชีพ

๗. ที่ ๒๐๕๖ /๒๕๐๐ ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๐๐ คําวินิจฉัยคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์เรื่องนางแฉ่ง   
                           พูลประดิษฐ์ร้องว่า เจ้าหน้าที่จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติมิชอบ

๘. ที่ ๑๐๗๒ /๒๕๐๐ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๐๐ การกําหนดเขตที่ดินเพื่อพาณิชย์กรรมและที่อยู่อาศัย          

๙. คําสั่งที่ ๖ /๒๕๐๐ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๐๐ ข้าราชการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎร                     

๑๐.ที่ ๑๓๒๑ /๒๕๐๐ ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๐๐ ค่าจ้างเขียนคําร้องและสัญญาประกัน                         

๑๑.ที่ ๓๑๑๒ /๒๕๐๐ ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๐๐ กระทรวงคมนาคมขออนุญาตใช้แหล่งวัตถุภายใน         
                            เขตประกาศหวงห้ามที่เขา และภูเขาเป็นการประจํา

๑๒.คําสั่งที่ ๒ /๒๕๐๐ ลว. ๒๐ ก.พ. ๒๕๐๐ ให้ใช้แบบพิมพ์บันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม           
                            (ท.ด.๗๐)

๑๓.ที่ ๑๔๘๘ /๒๕๐๐ ลว. ๒๕ ก.พ. ๒๕๐๐ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินที่มีผู้ครอบครอง
                            ทําประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่ พรบ.ออกโฉนดที่ดิน
                            (ฉบับที่๖) พ.ศ. ๒๔๗๙ ใช้บังคับ

๑๔.ที่ ๑๕๔๗ /๒๕๐๐ ลว.๒๖ ก.พ. ๒๕๐๐ การสํารวจจํานวนราษฎรที่ไม่มีที่ดิน หรือมีไม่พอ           
                           ประกอบอาชีพ

๑๕.คําสั่งที่ ๓ /๒๕๐๐ ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๐๐ แก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินภายในเขตกําหนด
                             เพื่อพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย

๑๖.ที่ ๔๔๒๒ /๒๕๐๐ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๐๐ การพิจารณาสัญชาติของบุคคล                               

๑๗.ที่ ๒๐๓๙ /๒๕๐๐ ลว. ๑๙ มี.ค. ๒๕๐๐ การแจ้งการครอบครองที่ดินราชพัสดุ

๑๘.คําสั่งที่ ๔ /๒๕๐๐ ลว. ๒๕ มี.ค. ๒๕๐๐ ขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินและขอคัดเอกสาร         

๑๙.ที่ ๒๕๖๖ /๒๕๐๐ ลว.๔ เม.ย. ๒๕๐๐ การปิดประกาศมรดกที่ดิน

๒๐.ที่ ๒๖๙๑ /๒๕๐๐ ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๐๐ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน    

๒๑.ที่ ๖๓๖๑ /๒๕๐๐ ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๐๐ การครอบครองที่เขาหรือภูเขาจัดตั้งวัดสํานักสงฆ์   
                              ปูชนียสถานและอื่น ๆ

๒๒.ที่ ๒๙๒๘ /๒๕๐๐ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๐๐ ข้าราชการลาอุปสมบท                                         

๒๓.ที่ ๖๙๐๒ /๒๕๐๐ ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๐๐ การดูแลรักษาและดําเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
                              เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๒๔.ที่ ๓๗๒๐ /๒๕๐๐ ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๐๐ การลงนามในหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง                   

๒๕.ที่ ๓๗๒๔ /๒๕๐๐ ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๐๐ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๒๖.คําสั่งที่ ๕ /๒๕๐๐ ลว ๒๓ พ.ค. ๒๕๐๐ ระเบียบการใช้และเก็บรักษาอาวุธปืนในราชการกรมที่ดิน  

๒๗.ที่ ๓๙๔๕ /๒๕๐๐ ลว ๒๗ พ.ค. ๒๕๐๐ การใช้แบบพิมพ์สารบัญเอกสาร (ท.ด.๑๑)                   

๒๘.ที่ ๔๑๑๔ /๒๕๐๐ ลว ๓๑ พ.ค. ๒๕๐๐ ขอทราบจํานวนผู้ต้องเสียการครอบครองที่ดินมือเปล่า      
                               เพราะไม่แจ้งการครอบครองตามแบบ ส.ค.๑

๒๙.ที่ ๙๑๓๙ /๒๕๐๐ ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๐๐ แผนการปฏิบัติในกรณีที่เกิดสาธารณภัย

๓๐.ที่ ๙๔๐๘ /๒๕๐๐ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๐๐ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน       

๓๑.ที่ ๔๘๒๐ /๒๕๐๐ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๐๐ นางบุญโชติ สุรวิชัย ร้องขอรับโฉนดที่ดิน

๓๒.ที่ ๔๙๗๓ /๒๕๐๐ ลว. ๓ ก.ค. ๒๕๐๐ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน         

๓๓.ที่ ๕๑๘๖ /๒๕๐๐ ลว.๙ ก.ค. ๒๕๐๐ ธนาคารขอโอนที่ดินเพื่อชําระหนี้จํานอง

๓๔.ที่ ๑๑๑๕๐ /๒๕๐๐ ลว ๑๐ ก.ค. ๒๕๐๐ คนต่างด้าวซึ่งซึ่งอาจมีสิทธิขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินได้  

๓๕.ที่ ๕๒๖๐ /๒๕๐๐ ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๐๐ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๓๖.ที่ ๕๔๓๒ /๒๕๐๐ ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๐๐ การออกโฉนดที่ดินที่งอกริมตลิ่ง                               

๓๗.ที่ ๕๔๗๐ /๒๕๐๐ ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๐๐ การประกาศให้เจ้าของที่ดินมาติดต่อขอรับโฉนดและ  
                            จดทะเบียนแบ่งแยก

๓๘.ที่ ๕๔๙๑ /๒๕๐๐ ลว. ๒๓ ก.ค. ๒๕๐๐ ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับจําหน่ายที่ดิน                        

๓๙.ที่ ๕๖๕๔ /๒๕๐๐ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๐๐ การช่วยออกเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขอ  
                            คํารับรองที่ดินที่ได้ทําประโยชน์แล้วให้แก่ราษฎรที่ยากจน

๔๐.ที่ ๑๒๒๘๐ /๒๕๐๐ ลว.๓๐ ก.ค. ๒๕๐๐ ตั้งผู้แทนกรมที่ดินเป็นกรรมการจัดซื้อที่ดิน                  

๔๑.ที่ ๑๓๐๑๒ /๒๕๐๐ ลว.๑๓ ส.ค. ๒๕๐๐ การจัดที่ดินในส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๑

๔๒.ที่ ๖๓๕๗ /๒๕๐๐ ลว. ๑๗ ส.ค. ๒๕๐๐ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจํานองที่ดิน                

๔๓.ที่ ๖๓๗๕ /๒๕๐๐ ลว.๑๗ ส.ค. ๒๕๐๐ รวมใบไต่สวน

๔๔.ที่ ๖๓๙๐ /๒๕๐๐ ลว.๑๗ ส.ค. ๒๕๐๐ หารือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   

๔๕.คําสั่งที่ ๕๖๓ /๒๕๐๐ ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๐๐ การอนุญาตให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินโดยมีเงื่อนไข

๔๖.คําสั่งที่ ๕๖๔ /๒๕๐๐ ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๐๐ ระเบียบการกําหนดราคาโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างใน    
                                 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๔๗.ที่ ๗๐๖๖ /๒๕๐๐ ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๐๐ การแบ่งแยกใบไต่สวน

๔๘.คําสั่งที่ ๖ /๒๕๐๐ ลว.๑๒ ก.ย. ๒๕๐๐ การขอแก้จํานวนที่ดิน รูปแผนที่และเขตข้างเคียง           

๔๙.ที่ ๗๑๑๓ /๒๕๐๐ ลว.๑๒ ก.ย. ๒๕๐๐ การเดินสํารวจที่ดินติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน

๕๐.ที่ ๗๑๒๙ /๒๕๐๐ ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๐๐ การขอทํานิติกรรมที่ดิน                                        

๕๑.คําสั่งที่ ๗ /๒๕๐๐ ลว.๑๖ ก.ย. ๒๕๐๐ ระเบียบการจดแจ้งจํานอง ขายฝาก ซึ่งได้ทําไว้ก่อน
                            การเดินสํารวจ

๕๒.คําสั่งที่ ๘ /๒๕๐๐ ลว.๑๙ ก.ย. ๒๕๐๐ สรวมสิทธิรับมรดกของผู้ขอและผู้คัดค้าน                      

๕๓.คําสั่งที่ ๙ /๒๕๐๐ ลว. ๒๐ ก.ย. ๒๕๐๐ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินอยู่ระหว่างจํานอง

๕๔.ที่ ๗๓๔๑ /๒๕๐๐ ลว..๒๑ ก.ย. ๒๕๐๐ การรับโอนข้าราชการ                                           

๕๕.ที่ ๑๕๕๒๙ /๒๕๐๐ ลว. ๒๕ ก.ย. ๒๕๐๐ การเก็บเอกสารต่าง ๆ ในสารบบที่ดินมือเปล่า

๕๖.คำสั่งที่ ๑๐ /๒๕๐๐ ลว.๒๗ ก.ย. ๒๕๐๐ การจดทะเบียนประเภทแก้ไขหนี้อันจํานองเป็นประกัน   

๕๗.ที่ ๗๗๔๒ /๒๕๐๐ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๐๐ การเรียกค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจับจองที่ดิน

๕๘.คําสั่งที่ ๑๑ /๒๕๐๐ ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๐๐ การจดทะเบียนไถ่ถอนจากจำนองหรือขายฝาก ในกรณี
                               คู่สัญญาตาย

๕๙.ที่ ๘๑๓๕ /๒๕๐๐ ลว. ๑๙ ต.ค. ๒๕๐๐ การปฏิบัติราชการ

๖๐.ที่ ๘๒๒๒ /๒๕๐๐ ลว. ๒๕ ต.ค. ๒๕๐๐ การพิจารณาทําโครงการเดินสํารวจที่ดินทั้งตําบล        

๖๑.ที่ ๘๔๕๕ /๒๕๐๐ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๐๐ วัดขอจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครอง

๖๒.ที่ ๘๔๘๘ /๒๕๐๐ ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๐๐ การย้ายข้าราชการ                                                

๖๓.ที่ ๘๖๔๖ /๒๕๐๐ ลว.๖ พ.ย. ๒๕๐๐ ให้สํารวจและทําลายแบบพิมพ์ใบเหยียบย่ำ (สีเขียว)
                            อย่างเก่า

๖๔.ที่ ๑๘๒๒๐ /๒๕๐๐ ลว. ๘ พ.ย. ๒๕๐๐ การดูแลรักษาและดําเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดิน        
                            อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๖๕.คําสั่งที่ ๑๒ /๒๕๐๐ ลว.๘ พ.ย. ๒๕๐๐ การรวมโฉนดที่ดิน                                            

๖๖.คําสั่งที่ ๑๓ /๒๕๐๐ ลว.๑๑ พ.ย. ๒๕๐๐ แบบพิมพ์ทะเบียนที่ดินคนต่างด้าว                         

๖๗.ที่ ๘๗๑๓ /๒๕๐๐ ลว.๑๑ พ.ย. ๒๕๐๐ ขอรับแบ่งให้ที่ดินเกินกว่าสิทธิ

๖๘.คำสั่งที่ ๑๔ /๒๕๐๐ ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๐๐ วิธีการจดแจ้งครอบจํานองและวิธีการจดทะเบียน       
                            ปลอดจํานอง

๖๙.ที่ ๘๙๑๒ /๒๕๐๐ ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๐๐ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๗๐.ที่ ๙๐๑๘ /๒๕๐๐ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๐๐ หารือการเก็บเอกสารในกรณีแบ่งแยกที่ดินมี               
                            หนังสือรับรองการทําประโยชน์

๗๑.ที่ ๙๐๒๐ /๒๕๐๐ ลว.๒๑ พ.ย. ๒๕๐๐ นายสิง เลิศดุลย์ นําทําการเดินสํารวจที่ออกโฉนดที่ดิน

๗๒.ที่ ๙๐๓๔ /๒๕๐๐ ลว.๒๑ พ.ย. ๒๕๐๐ การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่ง          
                             ประมวลกฎหมายที่ดิน

๗๓.ที่ ๙๐๕๓ /๒๕๐๐ ลว.๒๒ พ.ย. ๒๕๐๐ ซ้อมความเข้าใจเรื่องแต่งตั้งพนักงานที่ดินอําเภอ          

๗๔.ที่ ๑๐๒๕ /๒๕๐๐ ลว.๒๓ ธ.ค. ๒๕๐๐ ภริยาคนต่างด้าวขอโอนมรดกที่ดิน                           

๗๕.ที่ ๙๘๘๔ /๒๕๐๐ ลว.๒๓ ธ.ค. ๒๕๐๐ การลงนามในโฉนดที่ดิน                             

๗๖.ที่ ๑๐๐๐๑ /๒๕๐๐ ลว.๒๕ ธ.ค. ๒๕๐๐ การได้มาซึ่งที่ดินมือเปล่า