​                                       ​           หนังสือเวียนปี ๒๕๐๑                                         

                                                                                                                                                                 ย้อนกลับ    

๕๘. ที่ ๑๑๔๐๙ /๒๕๐๑ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๐๑ การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพยาน พาหนะของเจ้าหน้าที่
                               ที่ไปช่วยงานจัดสรรที่ดินต่างจังหวัด

๕๗. ที่ ๑๐๘๘๘ /๒๕๐๑ ลว.๑๒ ธ.ค. ๒๕๐๑ ขอให้กวดขันและกําชับการปฏิบัติงานของข้าราชการที่มีหน้าที่
                               ติดต่อกับประชาชน

๕๖. ที่ ๑๐๗๘๐ /๒๕๐๑ ลว.๙ ธ.ค. ๒๕๐๑ การลงบัญชีประเภทในการจดทะเบียนประเภท "โอนชําระหนี้"

๕๕. ที่ ๑๐๗๐๗ /๒๕๐๑ ลว.๘ ธ.ค. ๒๕๐๑ ระเบียบการพิสูจน์ที่ดินที่จะออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์
                               ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดินเกี่ยวกับป่าไม้

๕๔. ที่ ๑๐๖๓๕ /๒๕๐๑ ลว.๓ ธ.ค. ๒๕๐๑ รายงานประจําเดือน ประจําปี                                     

๕๓. ที่ ๑๐๓๗๙ /๒๕๐๑ ลว.๒๖ พ.ย. ๒๕๐๑ การดูแลรักษาและดําเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดิน
                               อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๕๒. ที่ ๑๘๐๙๕ /๒๕๐๑ ลว.๑๓ พ.ย. ๒๕๐๑ การจดทะเบียนประเภทโอนชําระหนี้                            

๕๑. ที่ ๙๗๘๔ /๒๕๐๑ ลว.๑๐ พ.ย. ๒๕๐๑ การจัดที่ดินให้ข้าราชการ

๕๐. ที่ ๙๓๘๙ /๒๕๐๑ ลว.๓๑ ต.ค. ๒๕๐๑ งดแจ้งยอดเงินรายได้ทางโทรเลข                                   

๔๙. ที่ ๘๙๕๗ /๒๕๐๑ ลว.๒๐ ต.ค. ๒๕๐๑ การตรวจราชการในอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดิน

๔๘. ที่ ๘๕๓๖ /๒๕๐๑ ลว.๘ ต.ค. ๒๕๐๑ การจัดที่ดินเพื่อประชาชนในที่เขาหรือควนเขา                       

๔๗. ที่ ๘๒๙๐ /๒๕๐๑ ลว.๓๐ ก.ย. ๒๕๐๑ ขอรังวัดรับโฉนดที่ดิน (ตกค้าง)

๔๖.ที่ ๘๑๖๒ /๒๕๐๑ ลว.๒๖ ก.ย. ๒๕๐๑ ซ้อมความเข้าใจกรณีภริยาโดยมิชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าว                             ซื้อที่ดิน

๔๕. ที่ ๗๘๐๔ /๒๕๐๑ ลว.๑๘ ก.ย. ๒๕๐๑ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน
                             สาธารณประโยชน์

๔๔. คําสั่งที่ ๑๒ /๒๕๐๑ ลว.๘ ก.ย. ๒๕๐๑ โอนตามคําสั่งศาล                                                  

๔๓. ที่ ๗๑๗๗ /๒๕๐๑ ลว.๔ ก.ย. ๒๕๐๑ วิธีกรอกรายการทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
                             อสังหาริมทรัพย์ (ทด.๑๓)

๔๒. ที่ ๖๗๓๗ /๒๕๐๑ ลว.๒๓ ส.ค. ๒๕๐๑ การรวมหนังสือรับรองการทําประโยชน์                          

๔๑. ที่ ๖๖๖๑ /๒๕๐๑ ลว.๒๐ ส.ค. ๒๕๐๑ การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

๔๐. ที่ ๖๕๐๒ /๒๕๐๑ ลว.๑๘ ส.ค. ๒๕๐๑ ขอความร่วมมือในการตรวจสอบใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว

๓๙. ที่ ๖๔๑๖ /๒๕๐๑ ลว.๑๕ ส.ค. ๒๕๐๑ ประกาศเกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่อประชาชน

๓๘. ที่ ๖๐๓๔ /๒๕๐๑ ลว.๓๑ ก.ค. ๒๕๐๑ ขอกําหนดอัตราเงินเดือนเป็นชั้นและอันดับสูงขึ้น               

๓๗. ที่ ๕๙๖๔ /๒๕๐๑ ลว.๓๐ ก.ค. ๒๕๐๑ กระทู้ถาม

๓๖. ที่ ๕๖๙๐ /๒๕๐๑ ลว.๒๓ ก.ค. ๒๕๐๑ อํานาจหน้าที่และการปฏิบัติราชการของเจ้าพนักงานที่ดิน     

๓๕. คําสั่งที่ ๑๑ /๒๕๐๑ ลว.๑๗ ก.ค. ๒๕๐๑ การสอบสวนสิทธิในที่ดินเนื่องจากกรณีไถ่ถอนจากขายฝาก

๓๔. ที่ ๖๒๐ /๒๕๐๑ ลว.๑๒ ก.ค. ๒๕๐๑ คนต่างด้าวรับมรดกที่ดินและนําทําการเดินสํารวจเพื่อออกโฉนด

๓๓. ที่ ๕๓๘๑ /๒๕๐๑ ลว.๑๑ ก.ค. ๒๕๐๑ ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิ
                             และนิติกรรม (ท.ด.๑)

๓๒. ที่ ๖๐๑ /๒๕๐๑ ลว.๘ ก.ค. ๒๕๐๑ คนต่างด้าวนําทําการสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน                       

๓๑. ที่ ๕๑๘๗ /๒๕๐๑ ลว.๕ ก.ค. ๒๕๐๑ การปิดอากรแสตมป์ในใบสําคัญรับเงิน

๓๐. ที่ ๔๙๕๙ /๒๕๐๑ ลว.๒๘ มิ.ย. ๒๕๐๑ ขอต่อเลขที่ดิน                                                      

๒๙. ที่ ๔๘๙๙ /๒๕๐๑ ลว.๒๗ มิ.ย. ๒๕๐๑ หารือการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนมรดก

๒๘. ที่ ๔๗๙๙ /๒๕๐๑ ลว.๒๓ มิ.ย. ๒๕๐๑ สํารวจสถานที่ราชการและบ้านพัก                                 

๒๗. ที่ ๔๗๙๘ /๒๕๐๑ ลว.๒๓ มิ.ย. ๒๕๐๑ ขอให้เร่งรัดแจกโฉนดที่ดิน

๒๖. ที่ ๔๕๓๐ /๒๕๐๑ ลว.๑๔ มิ.ย. ๒๕๐๑ การจดทะเบียนเกี่ยวกับเขตชลประทาน                           

๒๕. คําสั่งที่ ๑๐ /๒๕๐๑ ลว.๑๔ มิ.ย. ๒๕๐๑ หนังสือมอบอํานาจ

๒๔. ที่ ๘๔๓๑ /๒๕๐๑ ลว.๓๐ พ.ค. ๒๕๐๑ การจัดสรรให้ราษฎรมีที่ดินเป็นที่ทํากินและอยู่อาศัยเป็นของตน

๒๓. คําสั่งที่ ๙ /๒๕๐๑ ลว.๒๑ พ.ค. ๒๕๐๑ กําหนดเขตท้องที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

๒๒. คําสั่งที่ ๘ /๒๕๐๑ ลว.๒๑ พ.ค. ๒๕๐๑ อํานาจหน้าที่ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

๒๑. ที่ ๓๘๒๕ /๒๕๐๑ ลว.๒๑ พ.ค. ๒๕๐๑ เรื่องกําหนดอํานาจหน้าที่ในการตรวจราชการของ 
                             ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

๑๘. ที่ ๓๐๗๕ /๒๕๐๑ ลว.๑๘ เม.ย. ๒๕๐๑ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรับโอนที่ดิน                   

๑๗. ที่ ๒๙๕๔ /๒๕๐๑ ลว.๑๕ เม.ย. ๒๕๐๑ ให้แจ้งยอดเงินรายได้ทางโทรเลข

๑๖. คําสั่งที่ ๖ /๒๕๐๑ ลว.๗ เม.ย. ๒๕๐๑ ขอตรวจหลักฐานและให้ทํากิจการบางอย่างที่เกี่ยวกับการแผนที่

๑๕. คําสั่งที่ ๕ /๒๕๐๑ ลว.๓๐ มี.ค. ๒๕๐๑ สัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินต่างเขตจังหวัดหรือ
                             ต่างเขตอํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่

๑๔. ที่ ๕๑๔๙ /๒๕๐๑ ลว.๒๗ มี.ค. ๒๕๐๑ การจัดที่ดินในส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๑                           

๑๓. คําสั่งที่ ๔ /๒๕๐๑ ลว.๒๕ มี.ค. ๒๕๐๑ การเก็บรักษารายได้พิเศษของสํานักงานที่ดิน
๑๒. ที่ ๔๖๕๓ /๒๕๐๑ ลว.๑๙ มี.ค. ๒๕๐๑ การให้สัมปทานในที่ดินของรัฐ                                      

๑๑. ที่ ๔๖๕๒ /๒๕๐๑ ลว.๑๙ มี.ค. ๒๕๐๑ การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

๑๐.ที่ ๑๙๔ /๒๕๐๑ ลว.๑๓ มี.ค. ๒๕๐๑ ระเบียบการให้สัมปทานในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๙. ที่ ๑๙๓ /๒๕๐๑ ลว.๑๓ มี.ค. ๒๕๐๑ ระเบียบการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวล
                         กฎหมายที่ดิน

๘. คําสั่งที่ ๓ /๒๕๐๑ ลว.๑๔ มี.ค. ๒๕๐๑ รายนามบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคาร       
                           (ฉบับที่ ๑๐)

๗. ที่ ๑๔๙๑ /๒๕๐๑ ลว.๓ มี.ค. ๒๕๐๑ หารือการเรียกเงินค่าธรรมเนียมค่าเขียน ท.ด.๑

๖. คําสั่งที่ ๒ /๒๕๐๑ ลว.๒๗ ก.พ. ๒๕๐๑ จดทะเบียนประเภทสิทธิเก็บกิน                                   ​

๕. ที่ ๑๒๔๔ /๒๕๐๑ ลว.๒๑ ก.พ. ๒๕๐๑ ราษฎรบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์

๔ ที่ ๑๒๓๓ /๒๕๐๑ ลว.๒๐ ก.พ. ๒๕๐๑ การจัดที่ดินผืนใหญ่ป่าห้วยทับทัน                                       

๓. ที่ ๑๑๔๘ /๒๕๐๑ ลว.๑๕ ก.พ. ๒๕๐๑ การแบ่งแยกใบไต่สวน

๒. คําสั่งที่ ๑ /๒๕๐๑ ลว.๒๐ ม.ค. ๒๕๐๑ การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนและกองต่าง ๆ ในกรมที่ดิน

๑. ที่ ๒๖/๒๕๐๑ ลว.๓ ม.ค. ๒๕๐๑ การเก็บรักษารายได้พิเศษของสํานักงานที่ดิน