​         หนังสือเวียนปี ๒๕๐๔                                      

                                                                                                                                                                                                ย้อนกลับ  

๑. คำสั่งที่ ๑/๒๕๐๔ ลว. ๔ ม.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การรังวัดสอบเขตที่ดินซึ่งมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน
๒.คำสั่งที่ ๒/๒๕๐๔ ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการทำลายงบเดือนและงบปี                                  
๓.คำสั่งที่ ๓/๒๕๐๔ ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินในที่มีการรังวัดใหม่ไว้แล้ว
๔.ที่ ๑๕๓/๒๕๐๔ ลว. ๑๒ ม.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง ทำลายงบเดือนงบปี                                                                
๕.ที่ ๑๖๓/๒๕๐๔ ลว. ๑๒ ม.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง ขอผ่อนผันแจ้งการครอบครองที่ดินซึ่งเป็นที่งอกริมตลิ่ง
๖.ที่ ๑๗๒/๒๕๐๔ ลว. ๑๒ ม.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินตาม ส.ค. ๑                     
๗.ที่ ๓๓๑/๒๕๐๔ ลว.๑๗ ม.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การลงบัญชีรับทำการ (ท.อ.๑)
๘.ที่ ๙๑๔/๒๕๐๔ ลว. ๓ ก.พ. ๒๕๐๔ เรื่อง การทำลายป่า                                                                         
๙.ที่ ๙๗๐/๒๕๐๔ ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๐๔ เรื่อง การลงบัญชีรับทำการ (ท.อ.๑)
๑๐. ที่ ๑๐๕๓/๒๕๐๔ ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๐๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดินคนต่างด้าว                                   
๑๑.ที่ ๑๐๙๖/๒๕๐๔ ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๐๔ เรื่อง การจัดที่ดินผืนใหญ่
๑๒.ที่ ๔๖๓/๒๕๐๔ ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๐๔ เรื่อง การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการสำรวจการออกโฉนดที่ดิน ๒๔๙๖      
๑๓. ที่ ๒๖๓๙/๒๕๐๔ ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๐๔ เรื่อง คนต่างด้าวซึ่งอาจมีสิทธิขออนุญาตได้มาซึ่งที่ดินได้
๑๔.ที่ ๑๓๗๐/๒๕๐๔ ลว.๒๑ ก.พ. ๒๕๐๔ เรื่อง การจดแจ้งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหลังใบจอง (น.ส. ๒)         
      และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓

๑๕. ที่ ๒๘๙๑/๒๕๐๔ ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๐๔ เรื่อง การสอบสวนข้าราชการที่กระทำผิดวินัย
๑๖.ที่ ๑๔๙๖/๒๕๐๔ ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๐๔ เรื่อง พนักงานเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับที่ดิน                        
๑๗.ที่ ๓๕๒๒/๒๕๐๔ ลว. ๒ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การจัดหาที่ดิน
๑๘.คำสั่งที่ ๒๒/๒๕๐๔ ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำลาย สรรพสมุดแบบพิมพ์ต่าง ๆ                     
๑๙. ที่ ๑๗๑๑/๒๕๐๔ ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการสำรวจการออกโฉนดที่ดิน
      พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๐. ที่ ๑๗๖๔/๒๕๐๔ ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่ได้จดแจ้งครอบจำนองไว้ 
๒๑.ที่ ๑๗๕๕/๒๕๐๔ ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
๒๒. ประกาศกรมที่ดิน ลว. ๘ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง สอบคัดเลือกชั้นโท เป็นชั้นเอก                                               
๒๓.คำสั่งที่ ๔/๒๕๐๔ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การจดทะเบียนแบ่งแยกในระหว่างขายฝาก
๒๔.ที่ ๓๙๙๙/๒๕๐๔ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
๒๕. คำสั่งที่ ๕/๒๕๐๔ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การเพิกถอนสิทธิการแจ้งการครอบครองที่ดิน
๒๖.ประกาศกระทรวงฯ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง ตักเตือนมิให้บุคคลหักร้างถางพงและครองครองที่ดินของรัฐโดย     
     พลการ

๒๗.ที่ ๒๑๒๗/๒๕๐๔ ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง ตักเตือนมิให้บุคคลหักร้างถางพงและครอบครองที่ดินของรัฐโดยพลการ
๒๘.ที่ ๙๒๒/๒๕๐๔ ลว. ๑๗ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การปฏิบัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการสำรวจการออกโฉนดที่ดิน            
     พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๙. ที่ ๒๑๖๕/๒๕๐๔ ลว. ๒๐ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง แก้ไขอัตราดอกเบี้ในสัญญาจำนอง
๓๐.ที่ /๒๕๐๔ ลว. ๒๙ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยการสำรวจการออกโฉนดที่ดิน ๒๔๙๖              
๓๑.ที่ น.ว. ๕๔๖๑/๒๕๐๔ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การคัดเลือกบุตรข้าราชการมหาดไทยเข้าอยู่ในหอพัก
๓๒.ที่ ๖๐๓๕/๒๕๐๔ ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน                                              
๓๓.บันทึก ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๐๔ ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
     ครั้งที่ ๒/๒๕๐๔

๓๔.ที่ ๖๖๗/๒๕๐๔ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง การรักษาความลับของทางราชการ                                            
๓๕.ที่ ๒๕๘/๒๕๐๔ ลว. ๒๑ เม.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง การจัดที่ดินผืนใหญ่
๓๖.ที่ ๒๘๘๓/๒๕๐๔ ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง บัตรเงินเดือนข้าราชการ                                                      
๓๗. ที่ ๖๙๔๓/๒๕๐๔ ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง การสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน
๓๘ ที่ ๒๙๗๐/๒๕๐๔ ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การแผ้วถางป่าและการทำไม้ในที่ดินจัดสรร                                  
๓๙.ที่ ๓๐๓๘/๒๕๐๔ ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัิตของแผ่นดินสำหรับ
     ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๔๐. ที่ ๓๐๙๘/๒๕๐๔ ลว. ๘ พ.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การปรับอัตราของผุ้สอบแข่งขันได้ในวิชาข้าราชการพลเรือนชั้นตรี     
      ของกรมที่ดินได้

๔๑. ประกาศ ลว. ๘ พ.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การค้าที่ดิน
๔๒. ที่ ๓๑๗๖/๒๕๐๔ ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การค้าที่ดิน                                                                     
๔๓.ที่ ๓๙๔๔/๒๕๐๔ ลว. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง การตรวจราชการในอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดิน
๔๔.คำสั่งที่ ๖/๒๕๐๔ ลว. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง ให้ใช้แบบพิมพ์ใบรับรองเขตติดต่อของเจ้าของที่ดินและข้างเคียง        
๔๕. คำสั่งที่ ๗/๒๕๐๔ ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง จดทะเบียนประเภทภาระจำยอม
๔๖.ที่ ๔๕๐๓/๒๕๐๔ ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง มูลนิธิธรรมนุเคราะห์ขอรับให้ที่ดิน                                             
๔๗.ที่ ๔๖๓๘/๒๕๐๔ ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง บุตรคนต่างด้าวขอซื้อที่ดิน
๔๘. ที่ ๕๒๓๔/๒๕๐๔ ลว. ๒ ส.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การเสนอเรื่อง                                                                    
๔๙.ที่ ๕๓๒๖/๒๕๐๔ ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ
๕๐.ที่ ๕๓๘๐/๒๕๐๔ ลว. ๔ ส.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง ส่งตัวอย่างเกี่ยวกับคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๗/๒๕๐๔                              
๕๑.ที่ ๕๓๙๑/๒๕๐๔ ลว. ๔ ส.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชนในปีงบประมาณ ๒๕๐๕
๕๒.ที่ ๕๗๗๗/๒๕๐๔ ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การส่งงบเดือนรายจ่ายทุกระยะ ๔ เดือน                                   
๕๓.คำสั่งที่ ๙/๒๕๐๔ ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การแก้ไขคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๕/๒๔๙๗
๕๔. บันทึกข้อความ ลว. ๑ ก.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง การอยู่เวรในวันที่ทางราชการสั่งหยุดกระทันหัน                               
๕๕.ที่ นว. ๘๗/๒๕๐๔ ลว. ๖ ก.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
๕๖.ที่ ๑๔๘๐/๒๕๐๔ ลว. ๑๒ ก.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์                                         
๕๗. ที่ ๖๕๖๘/๒๕๐๔ ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตที่ดินชลประทาน
๕๘.ที่ ๖๗๔๙ ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง ค่ารังวัดแบ่งแยกที่ดินของกรมชลประทาน                                           
๕๙.ที่ ๖๗๕๐/๒๕๐๔ ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินมัดจำรังวัดที่ดินสร้างหลักคอนกรีต
๖๐. ที่ ๖๗๔๑/๒๕๐๔ ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง หารือวิธิปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีเงิน                                            
๖๑.ที่ ๕๕๒๔๓/๒๕๐๔ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การโอนเงินจัดสรรกลับส่วนกลางและโอนระหว่างจัดหวัด
๖๒.ที่ ๕๕๒๔๔/๒๕๐๔ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การโอนเงินจัดสรรกลับส่วนกลางและโอนระหว่างจัดหวัด                
๖๓.ที่ ๗๓๔๖/๒๕๐๔ ลว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง มอบอำนาจให้จังหวัดสั่งบรรจุลูกจ้างประจำและสั่งเลื่อนค่าจ้าง
๖๔.ที่ ๗๕๒๖/๒๕๐๔ ลว. ๑๘ ต.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การปิดอากรแสตมป์ในสัญญาจำนอง                                       
๖๕.ที่ ๗๕๐๑/๒๕๐๔ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ของกรมที่ดินเข้าคลังตามประเภทงบประมาณรายรับ
๖๖.ที่ ๗๖๙๗/๒๕๐๔ ลว. ๒๔ ต.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอบำเหน็จบำนาญ                                  
๖๗.ที่ ๗๗๗๒/๒๕๐๔ ลว. ๒๕ ต.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การรังวังชี้แนวแขตที่ดินกระทรวงกลาโหม
๖๘.ระเบียบฯ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการขออนุญาติทำการจัดสรรที่ดินของเอกชน                     
๖๙.ที่ ๗๙๒๐/๒๕๐๔ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง การจัดสรรที่ดินของเอกชน
๗๐.ที่ ๘๐๒๐/๒๕๐๔ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง หลักเขตที่ดิน                                                                      
๗๑. ที่ ๘๐๔๕/๒๕๐๔ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง การแบ่งสรรเงินทดรองราชการในจังหวัดต่าง ๆ
๗๒.ที่ ๘๐๔๖/๒๕๐๔ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง การโอนเงินจัดสรรกลับส่วนกลางและโอนระหว่างจังหวัด                   
๗๓. ที่ ๘๐๘๗/๒๕๐๔ ลว. ๓ พ.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
๗๔.ที่ ๘๒๗๕/๒๕๐๔ ลว. ๙ พ.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง การปิดอากรแสตมป์ในสัญญาจำนอง                                          
๗๕.ที่ ๑๘๕๘๒/๒๕๐๔ ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง การสำรวจผลการจัดที่ดินให้ราษฎรจับจอง
๗๖ ที่ ๘๔๖๘/๒๕๐๔ ลว. ๒๐ พ.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง มูลนิธิธรรมนุเคราะห์ขอรับให้ที่ดิน                                           
๗๗.ที่ ๘๔๙๕/๒๕๐๔ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องการปิดอากรแสตมป์ในสัญญาจำนอง
๗๘.ที่ ๘๔๙๕/๒๕๐๔ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่องการปิดอากรแสตมป์ในสัญญาจำนอง               
๗๙.ที่ ๗๐๕๘/๒๔๙๓ ลว. ๒๓ พ.ย. ๒๕๐๔ เรื่อง ให้สำรวจเอกสารและแบบพิมพ์ต่าง ๆ และครุภัณที่ชำรุดแล้ว
     ดำเนินการทำลาย

๘๐.ที่ ๙๒๐๕/๒๕๐๔ ลว. ๔ ธ.ค.๒๕๐๔ เรื่อง รายงานประจำเดือน ประจำปี แผนกที่ดิน                                      
๘๑. ที่ ๙๔๑๙/๒๕๐๔ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๐๔ เรื่อง คนต่างด้าวขอซื้อที่ดิน
๘๒.คำอธิบาย เรื่อง คำอธิบายการกรอกแบบพิมพ์ จ.ด. ๓                                                                          
๘๓.คำขออนุญาต เรื่อง คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
๘๔.ใบแจ้งโอนเงินฯ เรื่อง ใบแจ้งโอนเงินจัดสรรกลับส่วนราชการ                                                                 
๘๕.คำอธิบาย เรื่อง คำอธิบายประกอบวิธีใช้แบบ บก.๑๒ บ.
๘๖.ใบแจ้งโอนเงินฯ เรื่อง ใบแจ้งโอนเงินจัดสรรระหว่างจ้งหวัด                                                                   
๘๗.ใบแจ้งโอนเงินฯ เรื่อง ใบแจ้งโอนเงินจัดสรรภายในจังหวัด
๘๘.คำอธิบาย เรื่อง คำอธิบายประกอบวิธีใช้แบบ บก. ๑๔ บ.                                                                      
๘๙. คำอธิบาย เรื่อง คำอธิบายประกอบวิธีใช้แบบ บก.๑๕ บ.
๙๐.ตัวอย่างหนังสือจำนอง เรื่อง ตัวอย่างหนังสือสัญญาจำนอง (ท.ด.๑๕)                                                        
๙๑.คำขออนุญาต เรื่อง คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
๙๒.ตัวอย่าง เรื่อง ข้อตกลงแก้ไขอัตราดอกเบี้ยในสัญญาจำนอง                                                                  
๙๓. ตัวอย่างหมายเลข ๑ เรื่อง ตัวอย่างหมายเลข ๑ เรื่องราวขอจดทะเบียนฯ
๙๔.เรื่องราวขอจดทะเบียน เรื่อง เรื่องราวขอจดทะเบียน ประเภทแก้ไขหนี้อันจำนองเป็นประกัน                           
๙๕.บัญชีรายชื่อ เรื่อง บัญชีรายชื่องบเดือนซึ่งให้รักษาไว้ ๑ ปี และงบปีซึ่งให้รักษาไว้ ๕ ปี
๙๖.บัญชี สรรพสมุด เรื่อง บัญชีสรรพสมุด แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีอายุที่ทำรายได้และเก็บรักษาไว้ดั่งแจ้งไว้ต่อไปนี้           
๙๗. ใบรับรอง เรื่อง ใบรับรองเขตติดต่อของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง
๙๘. บัญชีเจ้าหนี้ฯ เรื่อง บัญชีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและระวังชี้แนวเขตที่ดิน                                                            
๙๙.การสำรวจผลฯ เรื่อง การสำรวจผลการทำประโยชน์ในที่ดินจับจอง (ที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย)