​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

                                         ​       หนังสือเวียนปี ๒๕๖๑                                      

                                                                                                                                                             ​​  ย้อนกลับ 

๓๒. ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๓๒๑๙๗  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  การเรียกใช้ข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจากระบบเชื่อมโยงข้อมูล​
๓๑.​ ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕..๑/ว ๓๑๖๐๓  ลงวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  และการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  ตามมาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล​   ​ 
๓๐. ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๓๐๔๕๓  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงการคลังไปเป็นของการยาสูบแห่งประเทศไทย  ตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๖๑​
๒๙. ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๒๙๙๒๓  ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนันสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙​
๒๘. ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๒๘๙๔๔  ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่  (บริษัท  บริหารสินทรัพย์  ไมคอร์เกน  จำกัด)​
๒๗.  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๒๘๙๕๑  ลงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  ​ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙​
๒๖. ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๒๘๒๙๗  ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  การจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นหลักประกันสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ  (พิโกไฟแนนซ์)  ​
๒๕. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๖๗๖๔  ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  เรื่อง  การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารออมสิน​
​​๒๔. ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๕๙๗๐  ลงวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน​  หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ​
๒๓. ด่วนที่สุด ที่ มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๒๔๘๔๘  ลงวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙​​
๒๒. ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๒๓๙๙๕  ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙​​
๒๑​. ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๓๙๘๓  ลงวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๐. ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๒๐๔๔๖  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  QR  code คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทก่อภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์  (เล่ม ๒)  และคู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น  (เล่ม ๓) ​  

๑๙. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๐๔๔๔  ล​งวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  แจ้งรายชื่อบริษัท บริหารสินทรัพย์รายใหม่  (บริษัท บริหารสินทรัพย์  เอสจีเอฟ  จำกัด)

๑๘. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๗๕๘๐  ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง   QR code คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ในประเภทขาย  ขายฝาก  ให้ กรรมสิทธิ์รวม  และมรดก  (เล่ม ๑)

๑๗. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๔๕๒๗  ลงวันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  การประเมินราคาทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ประเภทถังบรรจุน้ำมัน

๑๖. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๒๙๐๔  ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เรื่อง  แจ้งรายชื่อบริษัท บริหารสินทรัพย์ร​​ายใหม่  (บริษัท  บริหารสินทรัพย์นานา  จำกัด)

๑๕​. ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๑๖๙๓  ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เรื่อง  การจัดการงานค้างดำเนินการในสำนักงานที่ดิน

๑๔. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๙๗๑๙  ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  เรื่อง  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  กรณีโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงิน

๑๓. ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๙๕๑  ลงวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  การจดทะเบียนขายฝากอสังหาริมทรัพย์

๑​๒. ลับ  ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๐๕  ลงวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  สถานการณ์การฟอกเงินจากข้อมูลรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) ในห้วงเดือนกันยายน -  ตุลาคม  ๒๕๖๐​ ​   ​

๑๑. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๓๐๒  ลงวันที่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด​  ตามมาตรา ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ.๒๕๕๙

๑๐ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๓๐๑  ลงวันที่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด​  ซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ.๒๕๕๙

. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๓๐๐  ลงวันที่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด​  ตามมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ.๒๕๕๙

. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๖๓๙๖  ลงวันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๑  เรื่อง  การเรียกใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์​

. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๕๖๓๘  ลงวันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๖๑  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง  บริษัท ปตท. จำกัด  (มหาชน) 

. ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๕๒๕๙  ลงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  ซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD)  ตามมาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

. ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๕๒๕๘  ลงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  ตามมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙

. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๕๒๕๗ ลงวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  ตามมาตรา ๖  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๘๑๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เรื่อง  แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่  (บริษัท  บริหารสินทรัพย์  เจ.อี.ดี.ไอ (กรุงเทพ) จำกัด)

๒. ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๔๗๙  ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง​  แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่  (บริษัท  บริหารสินทรัพย์  ไนน์พลัส  จำกัด)

 ๑. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๐๙๘  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง  กำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชนให้เป็นไปตามลำดับการขอรับบริการ  และเป็นไปด้วยความโปร่งใส