​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​หนังสือเวียนปี ๒๕๖๒                                  

                                                                                                                                                                  ​​  ย้อนกลับ 

 
๓๒​. ​ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๙๑๔๔ ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒​ ​  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำ​หนด  ตามมาตรา ๖      
      แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ​การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ     
      ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙​ ​​​​
๓๐. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๙๑๖๔ ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒​  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗
      แห่งพระราชบัญญัติป้งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
      ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙​

 ๒๙. ​​​​ที่  มท  ๐๕๑๕.๑​/ว ๒๘๔๖๖  ลงวันที่  ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง แจ้งยกเลิกบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บริษัท ​บริหารสินทรัพย์นานา จำกัด)​​​​​

 ๒๘. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/๒๗๑๕๐ ลงันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เรื่อง  ​​คู่มือแนวคำวินิจฉัยปัญหาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
       เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  เล่ม  ๓ ​

 

๒๗. ​ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๕๐๖๔ ลงวันที่  ๑  พฤศจิกายน​  ๒๕๖๒​​  เรื่อง  การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม      ​
       การโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  และห้องชุดตามกฎหมาย     
       ว่าด้วยอาคารชุด  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ​

๒๖. ​ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๔๒๐๔ ลงวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒​  เรื่อง  กำชับห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียก                ​
      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

๒๕. ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๑๘๕๗ ลงวันที่  ๒๐  กันยายน ๒๕๖๒​  เรื่อง  ระเบียบกรมที่ดิน  ว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็น 
      ​สินไถ่  ณ  สำนักงานที่ดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
      ที่อยู่อาศัย  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     

๒๔. ​ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๖๔๗ ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒​  เรื่อง​​  การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก  ณ  ที่จ่าย       
      ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตม์ปให้แก่ผู้โอนอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
      มูลนิธิพระดาบส  มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  หรือมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล​
      สำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง​

๑๕. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๐๑๑๓ ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒​  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗      
      แห่งพระราชบัญญัติป้งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ     
     ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
​ 

​​๑๔. ​ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๐๑๑๒ ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒​  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำ​หนด      
      ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ​     
      การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙​ 

๑๓.  ​ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๑๐๐๙๐  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒  เรื่อง  แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่     ​                      (บริษัท  บริหารสินทรัพย์  สุวรรณภูมิ  จำกัด)​​​​​​​​
๑๒  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว  ๑๐๘๔๒  ลงวันที่  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน  ว่าด้วยการจดแจ้ง
      ในโฉนดที่ดิน  หรือหนังสือรับรองการทำระโยชน์  และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒​
๑๑  ​ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว  ๘๖๓๑  ลงวันที่  ๕  เมษายน ๒๕๖๒  เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน  ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและ
      นิติกรรม
เกี่ยวกับ​การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชน
      ในการทำสัญญาขายฝาก
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒​​​
๑๐. ​ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๒๐๕ ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำ​หนด     
      ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ     
      การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙​ 

๙. ​ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๒๐๔ ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
    ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ   
    การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙​ 
๘.  ​ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๖๔๑๗  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่     ​
     (บริษัท  บริหารสินทรัพย์  เพิร์​​ล  จำกัด)​​​​

๗.  ​ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๖๔๑๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่        
     (บริษัท  บริหารสินทรัพย์  วีซี  จำกัด)​​​​

๖.  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๕๘๗๓  ลงวันที่  ๕  มี.ค. ๖๒  เรื่อง  การดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง    
     ประช​าชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหหรือที่อยู่อาศัย  พ.ศ.  ....​

๕. ​ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๗๕๗  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด     
    ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ    
    การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙​ ​​

๔​.  ​ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๒๗๕๖​  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่
      (บริษัท  บริหารสินทรัพย์  ซีซีพีเอ็น  พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด)​​​ ​

๓.  ​ที่  มท  ๐๕๑๕.๑​/ว ๒๗๒๓  ลงวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  แจ้งยกเลิกบริษัทบริหารสินทรัพย์
     (บริษัท  บริหารสินทรัพย์  พญาไท  จำกัด)​​​ ​​
๒.  ​ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว  ๒๐๗๐  ลงวันที่​ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือประชาชน      
     กรณีการได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหาย    
     จากอุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  หรือมหันตภัยอื่น​​