​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

                                        ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​หนังสือเวียนปี ๒๕๖๓                                                                                                                                                                                                     ​​  ย้อนกลับ 

๓๒. ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/๓๘๗๓๖  ลงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  การประเมินราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ     
      ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม​

๓๑.  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๒๗๖๓๖  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  กำชับแนวทางปฏิบัติกรณีผู้มายื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ            ​และนิติกรรม  หรือกิจการอื่น ๆ  เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้กับผู้ขอได้

๓๐.  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๒๗๐๖๕  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  ระเบียบกรมที่ดิน  ว่าด้วยการจดทะเบียนขอ              ก่อตั้งและการยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ  และการจดทะเบียนนิติกรรมในหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ  ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์              อิงสิทธิ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๙.  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๒๖๓๗๗  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา  ๖                และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย              อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๘.  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๒๖๓๗๖  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา  ๖              แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ             ทำลายล้างสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๗. ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๒๕๙๓๗  ลงวันที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เรื่อง  กำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ                        กรณีการตรวจและพิจารณาเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ

๒๖. ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๒๕๐๘​๐ ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน​  ๒๕๖๓  เรื่อง คู่มือการกำหนดสิทธิในการถือครองที่ดิน               
      และห้องชุดของคนต่างด้าว​   
๒๕. ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๒๓๒๓๐  ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง   แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่  
      (บริษัท  บริหารสินทรัพย์   โฟคัส  จำกัด)​​​​​​​​​​​​ ​

๒๔. ​​ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๒๖๓๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การเรียกสำเนาทะเบียนบ้านมาเพื่อสอบสวนและตรวจสอบ
๒๓. ​​ที่  มท  ๐๕๑๕.๑​/ว ๑๗๙๗๖  ลงวันที่  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งยกเลิกบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
      (บริษัท ​บริหารสินทรัพย์ธนาธิป จำกัด)​​​​​​

๒๐. ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว  ๑๗๐๒๐  ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
      ของ
ธนาคารออมสิน​​​

๑๙. ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๑๖๖๓๙ ลงวันที่  ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง​ แนวทางปฏิบัติกรณีศาลและเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ​
      ตามกฎหมาย
มีคำสั่งยึดหรืออายัดซ้ำที่ดินแปลงเดียวกัน  

​๑๘. ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๖๑๔  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง   แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่  
      (บริษัท  บริหารสินทรัพย์   ไทยแคปิตอลริช  จำกัด)​​​​​​​​​​​

๑๗. ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๖๑๓  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง   แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่  
      (บริษัท  บริหารสินทรัพย์  โกลบอล  เบสท์  จำกัด)​​​​​​​​​​

​๑๕. ​ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๓๐๐๗ ลงวันที่  ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๓​ ​​  เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำ​หนด ตามมาตรา ๖
 
     แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ​การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
      ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙​ ​​​​​​​​​​

๑๔. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๓๐๐๖ ลงวันที่  ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๓   เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗
      แห่งพระราชบัญญัติป้งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
      ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙​

๑๓. ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๐๖๗๔  ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เรื่อง  แจ้งแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม  กรณีจดทะเบียน
      จำนอง
อสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด  อันเนื่องมาจากการให้กู้ยืมเงินตามมาตรการแห่งพระราชกำหนดการให้ความช่วย
      เหลือทางการเงินแก่
ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒.  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๑๐๓๐๔  ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  การจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์       
       และอาคารชุดอันเนื่องมาจากการให้กู้ยืมเงินตามมาตรการแห่งพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
              
       ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑. ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๙๖๕๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง กำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเรียกเอกสารหลักฐาน​​​เพื่อประกอบ
      การพิจารณาสอบสวนสิทธิเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนมรดก​

๑๐. ด่​วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๘๗๙๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓  เรื่อง  การให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินในช่วง
      สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด 19) และในช่วงเวลาปกติ​

๙.  ด่​วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๗๙๘๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  เรื่อง  แนวทางการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดิน
     กรณี  สำนักงานที่ดินถูกปิด  เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด 19)

. ด่​วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๓/ว ๗๓๑๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
    และอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ                 
๗. ​ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๗๐๖๘ ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓​ ​​ เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำ​หนด ตามมาตรา ๖
    แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ​การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
    ​ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙​​

๕. ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๕๙๓๒  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง ​ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร
    ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

​๔. ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว ๔๖๑๔  ลงวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง   แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่  
    (บริษัท  บริหารสินทรัพย์  บวร  จำกัด)​​​​​​​​​

๓. ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว  ๔๒๗๕  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์แจ้งสำนักงานที่ดินกรณีการจดจำนอง
    และ
จัดทำนิติกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรของ ธ.ก.ส.

๑. ที่  มท  ๐๕๑๕.๑/ว  ๒๙๕๕  ลงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เรื่อง  การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
    ของธนาคารออมสิน​