​​​

คู่มือการปฏิบัติงาน

๑. ที่ มท ๐๕๑๕.๒/ว. ๒๘๖๑๖ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม ตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
๒. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๒๙๔๕ ลว. ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๑ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก (วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค)

๓. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๙๕๔๑ ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๐ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลามตามมาตรา ๘๔ แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน​

๔. ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๐๐๗๙๖ ลว. ๑๒ ม.ค. ๒๕๔๙ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินของมูลนิธิคริสต์จักร ตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

ที่ มท ๐๕๑๕/ ว ๒๔๖๔๕ ลว. ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๘ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม ตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน