​     

                  บทความสาระ              

​   ย้อนกลับ ​​​ ​​ 

๒๙. ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินและการตรวจสอบหลักทรัพย์ (ระหว่างปรับปรุง)

๒๘. แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับกรณีที่ดินที่ชายตลิ่งที่ถูกน้ำเซาะพัง                                 

๒๗. ลดค่าธรรมเนียมจำนองช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

๒๖. ปัญหาการโอนสิ่งปลูกสร้างกรณีไม่ปรากฎหลักฐานการได้มาของสิ่งปลูกสร้าง                                  

๒๕. ปัญหากรณีการขอให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือขอให้แจ้งคู่กรณีที่ขอจดทะเบียนทราบว่า        
      อสังหาริมทรัพย์ที่ขอจดทะเบียนมีการฟ้องร้องกันอยู่ในศาล

๒๔.ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดินและตรวจสอบหลักทรัพย์                                 

๒๓.การดำเนินการกับคำขอที่ค้างระหว่างดำเนินการของฝ่ายทะเบียน ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงาน
     และการจัดการงานค้างของสำนักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๒. การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน                                                                 

๒๑. การดำเนินการและการยกเลิกคำขอที่ค้างระหว่างดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่

๒๐.คำบรรยายเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
      ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๑๙. ข้อแตกต่างระหว่างภาระจำยอมกับทางจำเป็น

๑๘. การจดทะเบียนควบ-โอน-แปรสภาพของบริษัทลักษณะต่าง ๆ                                                   

๑๗. แนวคิดของสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการจดทะเบียนสิทธิและ
      นิติกรรมต่างสำนักงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑๖. ตัวอย่างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรในการจดทะเบียนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
      ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๑๕. สรุปมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ปีที่

๑๔. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                                                                                      

๑๓. สรุปมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ และมาตรการ  
      ตามมติ

๑๒. มาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์+ห้องชุด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑
       คณะรัฐมนตรี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑

๑๑. ทางจำเป็น

๑๐. การโอนมรดกโดยมีผู้จัดการมรดก                                                                                       

 ๙. การครอบครองปรปักษ์

 . สรุปสาระสำคัญการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและ
    อุตสาหกรรม
.. ๒๕๔๒ ทางปฏิบัติในการจดทะเบียนการเช่าการจำนองสิทธิการเช่าและการโอนมรดกสิทธิ
     การเช่าตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

 ๗. การให้บริการประชาชนในการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 . สรุปการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรการจดทะเบียนไถ่ถอนจากขายฝาก                                 

 ๕. คำแนะนำเกี่ยวกับการขายฝากสำหรับผู้ขายฝาก

  ๔. คำถาม-คำตอบที่ประชาชนควรรู้                                                                                           

  ๓. บทความ เรื่อง การจดทะเบียนโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์และการจดทะเบียนแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์

  ๒. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
      หัก ณ ที่จ่าย

  ๑. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการขอรับมรดกที่ดิน