​                            ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ                        

                                                                        ย้อนกลับ