​                                    

                                                                                     หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

                                                                                 

                                                                                     นายวัลลภ  เครือวัลย์

                                                               นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ


                      หัวหน้างานนิติกรรม ๑                                                           หัวหน้างานนิติกรรม ๒

                                                                         3110400821960.jpg

                                (ว่าง)                                                                  นายพันธ์วิทย์  ประเสริฐวิทย์

                                                                                                         นักวิชาการที่ดินชำนาญงาน                  blank-profile-picture-973460_960_720.png                                                           

                       นายอุทัย  เฉิดดิลก                                                                   นายพิศิษฐ์  ศิริพงศ์ชัย

                   นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ                                                             นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ