​​​


                                                                           

                                                                    ​นายสมชาย  ยิ้มประเสริฐ

                                                           ​  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว


                               ​                  

                 นายวัลลภ  เครือวัลย์                          นายวินิตย์  ขนงสุวรรณ                           นายโกวิท  เชียงทอง

          นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ            นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ                      นายช่างรังวัดอาวุโส

                 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน                        หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน                      ​    หัวหน้าฝ่ายรังวัด


                                                              

                         นางสาวนิภาพงษ์  ปัญญาวีราภรณ์                                 นางนัภภัส  แสงสิงแก้ว

                             นักวิชาการที่ดินชำนาญการ                                  เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

                              หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน


                     

      นางสาวอรพินท์  นาคสุวรรณ                 (ว่าง)                  นายพันธ์วิทย์  ประเสริฐวิทย์        นายชยันต์  เขมวีราวงศ์

       นักวิชาการที่ดินชำนาญการ                                            นักวิชาการที่ดินชำนาญการ       นายช่างรังวัดชำนาญงาน

          กลุ่มงานวิชาการที่ดิน            หัวหน้างานนิติกรรม ๑            หัวหน้างานนิติกรรม ๒              หัวหน้างานรังวัด


       

     

                                                                                                                                                                       กลับหน้าหลัก