​​

>> ภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดิน

act_001.gif  

  • การดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร

  • ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น

act_002.gif  

  • รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ

  • การรังวัดและทำแผนที่

act_003.gif

  • ​จัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

>> ภารกิจตามกฎหมายอื่น

act_0051.jpg  

  • การควบคุมการจัดสรรที่ดิน

act_0061.jpg  

  • การจดทะเบียนอาคารชุด

act_0071.jpg  

  • การควบคุมช่างรังวัดเอกชน

​​