​​กลับสู่หน้าหลัก​​

เมตตา.jpg
นางเมตตา  วรรธนะกุล
นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

จุฬาทิพย์.jpg
นางจุฬาทิพย์  พรรษา
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

สุวรรณา.jpg


blank-profile-picture-973460_960_720.png
​นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
รัฐศาสตร์.jpg
นายรัฐศาสตร์  นาคะพันธ์
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
ศราวุฒิ.jpg
นายศราวุฒิ  เทพชุม
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติงาน

เพ็ญนภา.jpg
นางสาวเพ็ญนภา  มณีวงค์
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติงาน​
อธิณัฐ.jpg
นายอธิณัฏฐ์  โพธิ์สุทธิ์
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติงาน

ประทุม.jpg
นางประทุม  โพธิ์สุทธิ์
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

อุษา.jpg
นางอุษา  บุญเดช
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน
ไปรยา.jpg
นางสาวไปรยา  ทองอินทร์พงษ์
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

ปภาวรินทร์.jpg
นางสาวปภาวรินทร์  หงส์เวียงจันทร์
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
วรรณา.jpg

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน
blank-profile-picture-973460_960_720.png
นายณัฐพนธ์  สืบศรีทอง
พนักงานเก็บเอกสาร
blank-profile-picture-973460_960_720.png
นางสาวนงนาถ  พัฒนศรี
ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่
(ช่วยราชการ)
เหมือนฝน.jpg
นางสาวเหมือนฝน  แก้วไทรอินทร์
พนักงานพิมพ์