​​​

​​กลับสู่หน้าหลัก​​

เมตตา.jpg
นางเมตตา  วรรธนะกุล
นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

จุฬาทิพย์.jpg
นางจุฬาทิพย์  พรรษา
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

สุวรรณา.jpg


blank-profile-picture-973460_960_720.png
​นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
3710600300879.jpg
นายรัฐศาสตร์  นาคะพันธ์
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
ศราวุฒิ.jpg
นายศราวุฒิ  เทพชุม
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติงาน

เพ็ญนภา.jpg
นางสาวเพ็ญนภา  มณีวงค์
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติงาน​
1720900107008.jpg 
นายอธิณัฏฐ์  โพธิ์สุทธิ์
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติงาน

3140800222524.jpg
นางประทุม  โพธิ์สุทธิ์
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

3720400358652.jpg
นางอุษา  บุญเดช
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน
ไปรยา.jpg
นางสาวไปรยา  ทองอินทร์พงษ์
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

3720901085497.jpg
นางสาวปภาวรินท์  หงษ์เวียงจันทร์
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
วรรณา.jpg

เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน
blank-profile-picture-973460_960_720.png
นายณัฐพนธ์  สืบศรีทอง
พนักงานเก็บเอกสาร
blank-profile-picture-973460_960_720.png
นางสาวนงนาถ  พัฒนศรี
ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่
(ช่วยราชการ)
blank-profile-picture-973460_960_720.png
นางสาวเหมือนฝน  แก้วไทรอินทร์
พนักงานพิมพ์