​​​

​​กลับสู่หน้าหลัก​​

เมตตา.jpg
นางเมตตา  วรรธนะกุล
นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

จุฬาทิพย์.jpg
นางจุฬาทิพย์  พรรษา
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

3710600300879.jpg
นายรัฐศาสตร์  นาคะพันธ์
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ


วรรณา.jpg
นางสาวภัคจิรา  เสือนุ้ย
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

ไปรยา.jpg
นางสาวไปรยา  ทองอินทร์พงษ์
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน
ศราวุฒิ.jpg
นายศราวุฒิ  เทพชุม
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติงาน

เพ็ญนภา.jpg
นางสาวเพ็ญนภา  มณีวงค์
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติงาน​
1720900107008.jpg 
นายอธิณัฏฐ์  โพธิ์สุทธิ์
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติงาน

3720901085497.jpg
นางสาวปภาวรินท์  หงษ์เวียงจันทร์
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน

3720400358652.jpg
นางอุษา  บุญเดช
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน
3140800222524.jpg
นางประทุม  โพธิ์สุทธิ์
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน


วรรณา.jpg
วรรณา.jpg
นางสาวนงนาถ  พัฒนศรี
ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่
(ช่วยราชการ)
วรรณา.jpg
นางสาวจิราภรณ์  สุขประเสริฐ
นักงานบันทึกข้อมูล
นางสาวเหมือนฝน  แก้วไทรอินทร์
พนักงานพิมพ์