กองพัสดุ


มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดการงานก่อสร้าง และงานยานพาหนะของกรม จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ ควบคุม ตรวจสอบบำรุงรักษาพัสดุช่างเครื่องจักรกลทางการพิมพ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัดทำแผนที่ทุกชนิด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนุบสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองพัสดุ แบ่งงานออกเป็น 1 งาน 4 ฝ่าย ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานธุรการ งานพิมพ์ต่างๆ การจัดทำงบประมาณ งานวัสดุครุภัณฑ์ งานบริหารงานบุคคลและอาคารสถานที่ของกอง รวบรวมสถิติข้อมูล เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2.ฝ่ายจัดหา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างต่างๆ เกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัดทำแผนที่ และเครื่องจักรกลทางการพิมพ์ ทั้งส่วนของพัสดุสำนักงานและพัสดุโครงการ การประกวดราคาระหว่างประเทศ หรือจัดหาโดยตรงจากต่างประเทศ การจัดจ้างที่ปรึกษา การกำหนดคุณสมบัติของวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดหา จัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ จัดจ้างเพื่อการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของกรมที่ดิน3.ฝ่ายคลังพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล รักษา จัดทำบัญชีและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัดทำแผนที่ ทั้งพัสดุสำนักงานและพัสดุโครงการ ทำประวัติเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำแผนที่ทั้งหมด วางแผนจัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ ขนส่งพัสดุช่าง และแบบพิมพ์ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค รวมทั้งควบคุมและรับผิดชอบยานพาหนะของกรมที่ดิน4. ฝ่ายตรวจสอบและซ่อมแซม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบมาตรฐานช่างปรับแก้ความคลาดเคลื่อน ของพัสดุช่าง ตรวจสอบมาตรฐาน และปรับซ่อมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะด้านทางเทคนิคซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการพิมพ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัดทำแผนที่ทุกชนิด จัดสร้างหลักเขตที่ดิน หมุดหลักฐานแผนที่ ตลอดจนผลิตอะไหล่และอุปกรณ์

IMG_25600630_125619.jpgIMG_25600630_125045.jpg IMG_25600630_125020 (1).jpg​​


5.ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางผัง ออกแบบอาคารสำนักงานที่ดินและบ้านพักข้าราชการ และขอตั้งงบประมาณ ควบคุมและดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานที่ดินและบ้านพักข้าราชการ และอาคารสถานที่ราชการในกรมที่ดิน ประเมินผล รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ศึกษาเทคนิคการออกแบบก่อสร้างและติดตามราคาก่อสร้างประเภทวัสดุและแรงงาน ประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดิน, บ้านพักข้าราชการ, การปรับปรุงต่อเติม, การปรับปรุงซ่อมแซม คิดคำนวณราคา ตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่าk) จัดทำบัญชีปริมาณวัสดุ-ค่าแรงงาน การแบ่งงวดเงิน การจัดทำ FLOOR PLAN ศึกษารวบรวมสถิติ และติดตามราคาค่าก่อสร้างประเภทวัสดุและแรงงาน