​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


สัญญาซื้อขายตู้เก็บโฉนดที่ดิน 4 ลิ้นชัก จำนวน 220 ตู้ กับบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ​

หนังสือแจ้งเวียนจังหวัด ที่ มท 0508.2/ ว 8194 ลงวันที่ 14 เมษายน 256 ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน จำนวน 4 เรื่อง​
หนังสือเวียนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0508.2/ว 8030 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 ​แจ้งกำหนดวันส่งมอบและติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 46 เครื่อง ให้กับสำนักงานที่ดิน 
​​การซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ควา​มเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 46 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับบริษัทริโก้ (ประเทศไทย) 

สัญญาซื้อขายชุดระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Web Conference สำหรับห้องประชุมส่วนกลาง และห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัด​ ​​

  • ​​เอกสารบรรยาย พรบ.การ​จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุภาครัฐ  (ดาวน์โหลดเอกสาร Powerpoint​)​

​         โครงการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศในสำนักงานที่ดิน  ประจำปี 2562

  • ​​​Flow Chart  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ​

   ​1. วิธี e- bidding

   2. วิธี e-market

   3. วิธีคัดเลือก

   4. วิธีเฉพาะเจาะจง

   ​5. วิธีสอบราคา​

​​​