​​​​​​​​​


หนังสือรวมระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย หนังสือเวียน งานรังวัดเฉพาะราย

front.jpg 

           ​สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ได้จัดทำหนังสือรวมระเบียบคำสั่ง กฎหมาย หนังสือเวียน พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติงานรังวัดเฉพาะราย โดยจัดเรียงเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การค้นหา ค้นคว้า และก่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดปัญหาข้อคัดแย้ง ข้อผิดพลาด ข้อพิพาท และข้อร้องเรียน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและประชาชน ทั่วไป
            ท่านสามารถ Download ได้ที่นี่
3. >> ตัวอย่างการบันทึกถ้อยคำ(ท.ด.16)ในการปฏิบัติงานรังวัดเฉพาะราย​<<