ระเบียบคำสั่งกรมที่ดิน

พิมพ์ อีเมล์
  • รวบรวมระเบียบคำสั่งกรมที่ดิน
( เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ได้ด้วยวิธีการ Download โดยคลิกเลือกที่ต้องการแล้ว Save เข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง ข้อมูลที่ Download ไปจัดทำให้รูปแบบ pdf file และ Zip file เพื่อให้มีขนาดของ file นั้น ๆ เล็กลงเหมาะกับการ Download ผู้ใช้ต้องทำการ Unzip ก่อนจึงจะใช้งานจริงได้ )