​​

​การประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตร ดังนี้
   1. หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับนักวิชาการการเงิน
       ​และบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีบรรจุใหม่

   2. หลักสูตรนักวิชาการที่ดิน (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวิชาการที่ดิน)​​