​​​​โครงการเยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ

ครบรอบ ๑๑๘ ปี กรมที่ดิน

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔​

๒๐๑๙_๐๒_๑๘_๐๙_๕๗_IMG_4463.JPG


๒๐๑๙_๐๒_๑๘_๐๙_๕๔_IMG_4505.JPG


๒๐๑๙_๐๒_๑๘_๑๑_๓๘_IMG_4541.JPG


๒๐๑๙_๐๒_๑๘_๑๑_๓๙_IMG_4552.JPG


๒๐๑๙_๐๒_๑๘_๑๑_๔๐_IMG_4559.JPG


๒๐๑๙_๐๒_๑๘_๑๑_๔๓_IMG_4570.JPG


๒๐๑๙_๐๒_๑๘_๑๑_๔๘_IMG_4582.JPG


๒๐๑๙_๐๒_๑๘_๑๑_๔๒_IMG_4566.JPG
​​