​ประวัติ.jpg 

570520-aec2.jpg 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม 

ให้กระทรวงเกษตราธิการจัดการ ออกโฉนดที่ดินครั้งแรกที่เมืองกรุงเก่า (ปัจจุบันคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยโฉนดที่ดิน

ฉบับแรกออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2444 (รัตนโกสินทร์ศก 120) และได้มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมที่ดินขึ้น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ​


(รัตนโกสินทร..ศก 120) ได้มีการย้ายสังกัดและเรียกชื่อต่างๆ กัน ดังนี้

ชื่อสังกัดเมื่อวันที่
กรมทะเบียนที่ดินกระทรวงเกษตราธิการ17 กุมภาพันธ์ 2444
กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย29 กุมภาพันธ์ 2475
กรมที่ดินและโลหะกิจกระทรวงมหาดไทย30 กรกฎาคม 2475
กรมที่ดินและโลหะกิจกระทรวงเศรษฐการ12 เมษายน 2476
กรมที่ดินและโลหะกิจกระทรวงเกษตราธิการ1 เมษายน 2478
กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย19 สิงหาคม 2484