ระบบ​​ทะเบียนราษฎร์

เรื่อง ทรบ แบ่งเป็น 2 ส่วน
1.จนท ต้องขอรหัส 4 หลัก ที่อำเภอ ด้วยตัวเอง 
2.สนง.ต้องส่งแบบฟอร์มรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบประวัติบุคคลผ่านระบบ IKNO พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่รับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่ใช้วิธี FAX)

* กรณีที่ ทำบัตรประชาชนใหม่ แล้วเข้าระบบไม่ได้ ให้ผู้ใช้งานไปติดต่อขอรหัส 4 หลักที่อำเภอใหม่ *

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ >> CLICK HERE <<

เ​บอร์โทรศัพท์หน่วยงานกรมที่ดิน