เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

​​

CCF24012560_0002.jpg
นายพินิจ   วรจักร์ 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

 ฝ่ายอำนวยการ


นายอดุลย์ศักดิ์ อินต๊ะนัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.jpg
นายอดุลย์ศักดิ์   อินต๊ะนัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุนันทา จรัสศรีธรรัตน์ เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน.JPG
นางสุนันทา  จรัสศรีธรรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงินนางนิตยพร สมบูรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.jpg
นางนิตยพร  สมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอริยาภรณ์       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.JPG
นางอริยาภรณ์  ทองเกลี้ยง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางปรารถนา บุญหมั่น       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.JPG
นางธนาวดี  บุญหมั่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวรัชนี อนุรักษ์ราษฎร์    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.JPG
นางสาวรัชนี  อนุรักษ์ราษฎร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวลำพรรณ บุญชาติ     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (2).jpg
นางสาวลำพรรณ  บุญชาติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
​​


​​​​​​