​​​​​​​​​​​ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปี 2565

  1. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ 20,300 บาท
  2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 6,520 บาท
  3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเลื่อยยนต์ 11,000 บาท
  4. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายาง 25 อัน 7,580 บาท
  5. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมป้อมยามรักษาการณ์ ยะลา
  6. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง ยะลา 8,500 บาท
  7. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 8900 บาท
  8. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ บันนังสตา 12,600 บาท​​