​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​​ หน้าที่ 2​


 1. ​คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุคอมฯ 2,900 บาท
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าประดับรั้ว 4,180 บาท
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ 4,550 บาท
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27,200 บาท
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสุสำนักงาน 11,100 บาท
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 953 บาท
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 2,708 บาท​​
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์​ดีด 1,250 บาท
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานเขียนผนที่ 41,460 บาท
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 41,460 บาท
 11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานทำสวน 41,460 บาท
 12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานธุรการ 45,720 บาท
 13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่ายรางวัด 45,720 บาท
 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานธุรการจัดเก็บเอกสาร 45,720 บาท
 15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน 45,720 บาท
 16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 45,720 บาท
 17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ​งานจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ 45,720 บาท
 18. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง 15,000 บาท
 19. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง 60,000 บาท
 20. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 36,000 บาท​
 21.  
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ​จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดิน
 22. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 59,760 บาท
 23. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจ้างซ่อมแซมหลังคา สนง ยะลา 11,750 บาท
 24. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ 864 บาท
 25. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ 2 บาน 28,800 บาท
 26. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานถังดับเพลิง 12,500 บาท
 27. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 btu 129,600 บาท
 28. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมแซมบานประตูกระจกแบบสวิง 1,800 บาท
 29. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 6,570 บาท
 30. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดจ้างซ่อมแซมประตูเหล็กและบางประตู ฝ่ายรังวัด 3,800 บาท
 31. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 btu 28,600 บาท
 32. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮต-3873 ยะหา 5385.31 บาท
 33. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 1,400 บาท
 34. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,475 บาท
 35. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างย้าย และซ่อมบำรุงเคื่องปรับอากาศ กาบัง 4900 บาท
 36. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 โครงการ 62,542 บาท​
 37. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมฯ 1 โครงการ 8,230 บาท
 38. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมฯ 1 โครงการ 19,980 บาท
 39. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร่สั้น 53,000 บาท
 40. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุวัสดุการป้องกันโรคติดเชื้อโควิค 19 55,000 บาท​​
 41. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮต-3820 กทม 2,000.90 บาท
 42. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 2,850 บาท
 43. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,580 บาท
 44. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างทำโฟมบอร์ด สติกเกอร์ ป้ายไวนิล 7 รายการ 1,900 บาท
 45. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อธง สท และบรมฉายาลักษณ์ 3,250 บาท
 46. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 6,870 บาท
 47. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร 3,450 บาท
 48. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัแต่งพุ่มไม้ 4,300 บาท
 49. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดจ้างทำตรายาง 13 อัน 3,940 บาท
 50. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 12,130 บาท
 51. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 โครงการ 34,854 บาท​
 52. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,840 บาท
 53. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,350 บาท​
 54. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 31,150 บาท
 55. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ยะหา 3,600 บาท​​
 56. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮล-2579 กทม 2,255 บาท
 57. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างเปลี่ยนยางนอกรถต์ 5 คัน 62,400 บาท
 58. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด 4,050 บาท
 59. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  53,550 บาท
 60. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  980 บาท

​__________________________________________________________________________________________​​_________​​​​ 
​[Ba​ck]​​​​​​​​​​​​​​​​​​  [Ne​xt]​​​  หน้า  1​   2​   3​   4​                                                                                                           หน้าหลัก​