​​​​​​​​​​​​คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ หน้าที่ 1

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างทำตรายางของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27 รายการ จำนวน 1 โครงการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา /สาขา/อำเภอ
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (ครุภัณฑ์) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้วพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (ครุภัณฑ์)ถังดับจำนวน 3 ถัง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา​
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดงานจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ชย 5277 กทม
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะเฉพาะงานจัดซ์้อจัดจ้างวัสดุตอมพิวเตอร์(พัดลมเครื่อง Server)
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้างทำตรายาง
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
 11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจ้างเหมาบริการงานเขียนแผนที่ (บุคคลธรรมดา)สำนักงานงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา
 12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (บุคคลธรรมดา)สำนักงานงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา
 13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจ้างเหมาบริการงานทำสวน (บุคคลธรรมดา)สำนักงานงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา
 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจ้างเหมาบริการงานธุรการ (บุคคลธรรมดา)สำนักงานงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา
 15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจ้างเหมาบริการงานธุรการจัดเก็บเอกสาร (บุคคลธรรมดา)สำนักงานงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา
 16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่ายรังวัด (บุคคลธรรมดา)สำนักงานงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา
 17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล (บุคคลธรรมดา)สำนักงานงานที่ดินจังหวัดยะลา
 18. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน (บุคคลธรรมดา)สำนักงานงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา
 19. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ (บุคคลธรรมดา)สำนักงานงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา
 20. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจ้างเหมาบริการงานล่ามภาษาต่างประเทศ (บุคคลธรรมดา)สำนักงานงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา
 21. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจัดจ้างซ่อมรถยนต์
 22. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร​ายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ
 23. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ
 24. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟ
 25. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจ้าเช่าเครื่องพิมพ์ดีด 2 เครื่อง  
 26. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด
 27. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
 28. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ฮต-3873 กทม.
 29. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ
 30. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ
 31. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 32. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
 33. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจัดจ้างถ่ายเอกสาร  
 34. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจัดซื้อวัสดุคอม จำนวน 21 รายการ 
 35. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
 36. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์  
 37. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะรายละเอียดจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
 38. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะรายละเอียดซ่อมรถยนต์ สาขาเบตง  
 39. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะรายละเอียดซ่อมรถยนต์  
 40. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะรายละเอียดตู้เก็บ 
 41. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดกำหนด​คุณลักษณะรายละเอียดวัสดุคอม  
 42. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างถ่ายเอกสาร 560 บาท​
 43. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 79,900 บาท​
 44. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์ พักลม3,040 บาท​​
 45. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุคอมพืวเตอร์ 890 บาท​
 46. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดงานซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต 3873 กทม. ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา​
 47. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
 48. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน สห-5596 กทม. ของสำนักงานที่ดินยะลา สาขารามัน
 49. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต - 3820 กทม. ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา​
 50. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต - 3820กทม. ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา​
 51. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน
 52. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างถ่ายเอกสารของ สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
 53. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างถ่ายเอกสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
 54. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างทำตรายางของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
 55. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา
 56. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 7 รายการ ) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา
 57. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา และสาขา
 58. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้างทำตรายาง 300 บาท
 59. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600 บาท
 60. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮต-3873 กทม.  12,998.36 บาท​
 61. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ฮต 3864 กทม 4,968.01 บาท​​
 62. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 21,000 บาท
 63. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,600 บาท
 64. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างถ่ายเอกสาร 960 บาท
 65. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 21,000 บาท
 66. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 2,500 บาท
 67. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 53,300 บาท
 68. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,400 บาท
 69. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10,800 บาท​​​
 70. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,700 บาท

__________________________________________________________________________________​​_________​​​​________ 
[Back]​​​​​​​​​​​​​​​​    [Next]​​    หน้า  1​   2​   3​   4​ ​                                                                                                     หน้าหลัก