​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ หน้าที่ 1

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ งานจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,340 บาท
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2,033 บาท
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 8 เครื่อง 11,470 บาท
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ 8 กท 2561 กทม 2,440 บาท
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างเหมาบริการงานเขียนแผนที่ นส เนติมา พุฒซ้อน
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 44,000 บาท
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรร​มการจัดทำ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,250 บาท
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรร​มการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพา​ะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 35,000 บาท
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรร​มการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ฮต-3820 กทม 8,339.58 บาท
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรร​มการจัดทำรายละเอียดคุณลักษระเฉพาะ จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด 1,750 บาท
 11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรร​มการจัดทำรายละเอียดคุณลักษระเฉพาะ จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 2,500 บาท
 12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรร​มการจัดทำรายละเอียดคุณลักษระเฉพาะ จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 972 บาท
 13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรร​มการจัดทำรายละเอียดคุณลักษระเฉพาะ จัดทำธงญี่ปุ่น 2,500 บาท
 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรร​มการจัดทำรายละเอียดคุณลักษระเฉพาะจัดจ้างถ่ายเอกสาร1,310 บาท​
 15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรร​มการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,325 บาท
 16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรร​มการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ บันนันสตา 2,200 บาท
 17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรร​มการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสวิทซ์และไซนเรนคนพิการ 8,800 บาท
 18. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ​จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดิน
 19. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 59,760 บาท
 20. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจ้างซ่อมแซมหลังคา สนง ยะลา 11,750 บาท
 21. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ 864 บาท
 22. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ 2 บาน 28,800 บาท
 23. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานถังดับเพลิง 12,500 บาท
 24. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 btu 129,600 บาท
 25. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมแซมบานประตูกระจกแบบสวิง 1,800 บาท
 26. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 6,570 บาท
 27. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดจ้างซ่อมแซมประตูเหล็กและบางประตู ฝ่ายรังวัด 3,800 บาท
 28. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 btu 28,600 บาท
 29. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮต-3873 ยะหา 5385.31 บาท
 30. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 1,400 บาท
 31. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,475 บาท
 32. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างย้าย และซ่อมบำรุงเคื่องปรับอากาศ กาบัง 4900 บาท
 33. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 โครงการ 62,542 บาท​
 34. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมฯ 1 โครงการ 8,230 บาท
 35. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมฯ 1 โครงการ 19,980 บาท
 36. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร่สั้น 53,000 บาท
 37. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุวัสดุการป้องกันโรคติดเชื้อโควิค 19 55,000 บาท​​
 38. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮต-3820 กทม 2,000.90 บาท
 39. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 2,850 บาท
 40. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,580 บาท
 41. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างทำโฟมบอร์ด สติกเกอร์ ป้ายไวนิล 7 รายการ 1,900 บาท
 42. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อธง สท และบรมฉายาลักษณ์ 3,250 บาท
 43. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 6,870 บาท
 44. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร 3,450 บาท
 45. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องตัแต่งพุ่มไม้ 4,300 บาท
 46. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดจ้างทำตรายาง 13 อัน 3,940 บาท
 47. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 12,130 บาท
 48. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 โครงการ 34,854 บาท​
 49. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,840 บาท
 50. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,350 บาท​
 51. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 31,150 บาท
 52. แต่งตั้งคณะกร​รมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ยะหา 3,600 บาท​​
 53. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮล-2579 กทม 2,255 บาท
 54. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างเปลี่ยนยางนอกรถต์ 5 คัน 62,400 บาท
 55. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด 4,050 บาท
 56. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  53,550 บาท
 57. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  980 บาท
 58. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ 23,100 บาท
 59. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง web cam 750 บาท
 60. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รก 10,000 บาท
 61. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 4,980 บาท
 62. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1,000 บาท
 63. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 1,450 บาท
 64. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย
 65. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 36,000 บาท
 66. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 49,200 บาท
 67. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า 17,000 บาท
 68. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อครุภัณฑ์โต้ะเหล็ก 2 ตัว 8,600 บาท
 69. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รก 52,200 บาท
 70. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 คก 73,910 บาท
 71. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 คก 44,433 บาท
 72. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ​ จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,120  บาท
 73. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ​ จ้างเหมาบริการ ปี 2564
 74. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน 8700 หลัก​​​​
 75. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ฟิล์มแฟกซ์ 3กล่อง  2550 บาท​​
 76. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อวัสดุคอมพิ​วเตอร์ 4,810 บาท​
 77. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อวัสดุสำนักงาน 30,20​0 บาท
 78. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ​ จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,330​  บาท
 79. คำสั่งแต่งตั้งคณะก​รรม​การจัดทำ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ​ จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล​ 17,943.87บาท​​
__________________________________________________________________________________​​_________​​​​________ 
[Back]​​​​​​​​​​​​​​​​    [Next]​​    หน้า  1​   2​   3​                                                                                                       หน้าหลัก