คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ พฤศจิกายน