คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • จดทะเบียนเช่า ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 เช่าเนื้อที่เกิน 100 ไร่ กรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น
 • จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
 • จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ
 • คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแก้คำนำหน้านามแก้ชื่อตัวแก้ชื่อสกุลแก้อายุ
 • การขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (การขุดดินลูกรัง) 
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย
 • การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
 • การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน) 
 • การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การขุดดินลูกรัง (กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่) 
 • การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า) 
 • การขออนุญาตดูดทราย
 • การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน 
 • การขอโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
 • การจดทะเบียนเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด
 • การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด 
 • การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด)
 • การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว)
 • การจดทะเบียนอาคารชุด กรณีที่ดินรวมกับอาคารมีภาระผูกพัน (จำนอง)
 • การจดทะเบียนอาคารชุด กรณีที่ดินรวมกับอาคารไม่มีภาระผูกพัน (จำนอง)
 • การจัดทำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินขึ้นใหม่ (ตามมาตรา 64 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) กรณีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินและฉบับเจ้าของที่ดินเป็นอันตราย ชำรุด สูญหาย
 • การชี้ระวางแผนที่ หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศ
 • การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
 • การยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานที่ดิน 
 • การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หรือตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.ก)
 • การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน)
 • การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (มีหลักฐานสำหรับที่ดิน)
 • การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (ตามมาตรา63 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) 
 • คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คำขอตรวจสอบหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
 • คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คำขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ห้องชุด ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร
 • คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คำขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ห้องชุด ทางไปรษณีย์
 • คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์
 • 35.คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์
 • 36.คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผู้ปกครอง 
 • คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผู้พิทักษ์
 • คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผู้อนุบาล
 • การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีเป็น ส.ค.ที่มายื่นคำขอภายหลังวันที่ กุมภาพันธ์ 2553 และศาลมีคำพิพากษาว่าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่ประม
 • การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีเป็น ส.ค.ที่มายื่นคำขอภายหลังวันที่ กุมภาพันธ์ 2553 และศาลมีคำพิพากษาว่าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่ประม
 • การตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3,น.ส.ข)
 • จดทะเบียนเกี่ยวกับจำนองอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
 • จดทะเบียนเกี่ยวกับจำนองอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ
 • จดทะเบียนเกี่ยวกับเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
 • จดทะเบียนเกี่ยวกับเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ
 • จดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล
 • จดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
 • จดทะเบียนเช่า ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 กรณีไม่ต้องประกาศ (เช่าเนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่)
 • จดทะเบียนประเภทก่อภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
 • จดทะเบียนประเภทก่อภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ
 • จดทะเบียนประเภทโอนมรดก กรณีมีผู้จัดการมรดก
 • จดทะเบียนประเภทโอนมรดก กรณีไม่มีผู้จัดการมรดก

 •         [Back]​