​​

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางที่ 1 ตู้รับแสดงความคิดเห็น

ช่องทางที่ 2 รับร้องเรียนทางโทรศัพท์

ช่องทางที่ 3 รับร้องเรียนเป็นหนังสือ

ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม

ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านเว็บ https://www.dol.go.th/yala/Pages/default.aspx

ช่องทางที่ 6 ติดต่อด้วยตนเอง

ช่องทางที่ 7 ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ช่องทางที่ 8 ทาง Face book :  https://www.facebook.com/yla.dol​​ Application Line​        [Back]​