​​​​​​​​​​​​​​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ หน้าที่ 2​

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2550 บาท

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดจ้​างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 17,943.87 บาท นางสาวนูรไอนา สาเมาะ​

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 17,943.87 บาท นางสาวฟาตีหะห์ ตูวี

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 17,943.87 บาท นางสาวศรัญญา แก้วทอน

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,33​0 บาท​

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เบตง ฮต-3864 กทม 1,300 บาท​

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน บันนังสตา ฮต-3820 กทม 1,500 บาท

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ยะหา ฮต-3873 กทม 1,500 บาท

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแล​​ะหล่อลืน รามัน 8 กท-5291 กทม 1,100 บาท

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,810 บาท

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30200 บาท​​

 12. ​ประกาศผู้ช​นะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ยะลา ชย-5277 กทม 960 บาท​​​

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ยะลา ฮล-2579 กทม 1400 บาท

 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16รายการ 38520บาท

 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า ซื้อเครื่องปรบอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 18000BTU จำนวน 2 เครื่อง 57200 บาท

 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า ซื้อเครื่องปรบอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 24000BTU จำนวน 3 เครื่อง 97200 บาท

 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ 14400 บาท​​

 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 7,200 บาท​

 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น บันนังตา ฮต-3820 กทม 500 บาท

 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น บันนังตา ฮต-3820 กทม 2500 บาท

 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบตง ฮต-3846 กทม 900 บาท

 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รามัน 8 กท-5291 กทม 1,820 บาท

 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดจ้างซ่อมแซ่มเปลี่ยนพื้นกระเบื้อง เบตง 4,720 บาท​

 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ยะหา ฮต-3873 กทม 1,700 บาท

 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 4,700 บาท​

 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราค​า จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,200 บาท​

 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ฮต-3820 กทม 14,172.32 บาท​​

 28. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครื่องแฟกซ์ เป็นเงิน 1,250 บาท

 29. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมรถยนต์ 8 กท-5291 กทม. เป็นเงิน 2,241.65 บาท

 30. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1,300 บาท

 31. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างผลิตหลัหเขตที่ดิน เป็นเงิน 130,500 บาท

 32. ประกาศผู้ชนะจัดซ์้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 4,990 บาท

 33. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 3,590 บาท

 34. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์จอแสดงภาพ เป็นเงิน 7,500 บาท

 35. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงิน 1,399 บาท

 36. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 8 กท-5291 กทม. เป็นเงิน

 37. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต 3864 กทม. เป็นเงิน 900 บาท

 38. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3820 กทม. เป็นเงิน 600 บาท

 39. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮล-2579 กทม. เป็นเงิน 1,500 บาท

 40. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 44,160 บาท

 41. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 2,040 บาท

 42. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 10,350 บาท​

 43. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เป็นเงิน 2,200 บาท​

 44. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ฮต 3873 กทม เป็นเงิน 7,051.30บาท

 45. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างถ่ายเอกสารเป็นเงิน 1,000  บาท

 46. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมัน 8 กท 5291 กทม เดือน มกราคม

 47. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมัน ชย 5277 กทม เดือน มกราคม

 48. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมัน ฮต 3864 กทม. เดือน มกราคม

 49. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมัน ฮต 3873 กทม เดือน มกราคม

 50. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 8,680 บาท

 51. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 39,980  บาท​

 52. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 69,369 บาท

 53. ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต 3820 กทม

 54. ​​ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด 3,890 บาท

 55. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างถ่ายเอกสาร  1,360 บาท

 56. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  ชย-5277 กทม. 800 บาท

 57. ​ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1,720 บาท

 58. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3820 กทม. 1,675 บาท

 59. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3864 กทม. 900 บาท

 60. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3873 กทม. 1,700 บาท

 61. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮล-2579 กทม. 1,100 บาท

 62. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,980 บาท

 63. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเสาธงญี่ปุ่น 4000 บาท

 64. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมัน 8กท 5291 กทม. เดือนมีนาคม 2564 1555 บาท

 65. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมัน ชย 5277 กทม เดือนมีนาคม 970 บาท

 66. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมัน ฮต 3864 กทม เดือนมีนาคม 2564 1200 บาท

 67. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมัน ฮต3873 กทม เดือนมีนามคม  1700 บาท

 68. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมัน ฮล2579 กทม เดือนมีนาคม 3000 บาท

 69. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  24570 บาท

 70. ประกาศผู้ชนะซ่อมรถยนต์ ฮต 3820 กทม 3156.50 บาท___________________________________________________________________________________________________________________​​​
[Back]​​​​​​​​​​​​​​​​​    [Ne​xt​]​​​​​​​​    หน้า  1​   2​​​​​​       ​​​​   ​                                     ​                                                  ​​​​          หน้าหลัก​​