​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ หน้าที่ 2

 1. ยกเลิกประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 20,300
 2. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ฮต 3864 กทม  4,968.01 บาท
 3. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต 3864 กทม ปจด.มิถุนายน 2562 ​
 4. ประกาศผุ้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 8 กท 5291 กทม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 5. ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด 2,500 บาท
 6. ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,800 บาท
 7. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 21,000 บาท
 8. ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการ นางสาวนูรีดา ยูโซะ
 9. ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการ นายลุกมัน มาแจ
 10. ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,600 บาท
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่างรอบรั้วสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา 87,500
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง  5,000 บาท
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา Copy Print ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา 6,650 บาท
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ชย-5277 กทม. 4,811.79 บาท
 15. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างถ่ายเอกสาร 960 บาท
 16. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 21,000 บาท
 17. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชย-5277 กทม. เดือนกรกฎาคม 2562
 18. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3820 กทม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 19. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3864 กทม.เดือนกรกฎาคม 2562
 20. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื่้อเพลิง ฮต-3873 กทม.เดือนกรกฎาคม 2562
 21. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮล-2579 กทม.เดือนกรกฎาคม 2562
 22. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 53,300 บาท
 23. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,700 บาท
 24. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4,400 บาท
 25. ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะงานจ้างทำราวเหล็กฉากเจาะรูสำหรับแขวนระวางแผนที่ (จำนวน 3 ราว) 35,400 บาท
 26. ยกเลิกประกาศผู้ชนะซื้อถังน้ำ​​
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร 580 บาท
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชย 5277 กทม 1,280 บาท
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต 3820 กทม 2,500 บาท
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต 3873 กทม 2,500 บาท
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง​ ฮล 2579 กทม 3,955 บาท
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 8 กท 2591 กทม 2,500 บาท​
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายเอกสารสิทธฺ์ อ ธารโต 5,000 บาท
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางขนย้ายเอกสารสิทธฺ์ อ กาบัง 10,000 บาท
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส 2000 ลิตร 30,000 บาท
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง  4,900 บาท
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 โครงการ 17 รายการ  44,705 บาท
 38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3820 กทม.เดือนกันยายน 2562
 39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3864 กทม.เดือนสิงหาคม 2562
 40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด 1,630 บาท
 41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,000 บาท
 42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชั้นวางแฟ้มสารบบจัดเก็บเอกสาร 45,000 บาท
 43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ 24,350 บาท
 44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวมขาชุป 4,500 บาท
 45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดพนัง 4,560 บาท
 46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมดีดแบบตั้งโต๊ะ 25,600 บาท
 47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 8 กท 5291 กทม 1,800 บาท
 48. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชย-5277 กทม 840 บาท 49. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ 4,550 บาท
 50. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 2,708 บาท
 51. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 953 บาท​​
 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11,100 บาท ​​
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

[Back]​​​​​​​​​​​​​​​​​    [Next]​​​​​​​​    หน้า  1​   2   3​​                                                                                             ​​​​            หน้าหลัก​​