​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ หน้าที่ 1

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างกำจัดปลวก 75,970 บาท​

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 2,200 บาท

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ดีด 2,000 บาท

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ฮต-3873 กทม. 9,093.93 บาท

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,500 บาท

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน 19,500 บาท

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  15,000 บาท

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 8 กท-5291 กทม. 1,500 บาท

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชย-5277 กทม. 1,000 บาท

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3820 กทม 500 บาท

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3864 กทม 1,140 บาท

 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3864 กทม. 1,440 บาท

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3873 กทม 1,000 บาท

 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3873 กทม. 1,700 บาท

 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮล-2579 กทม 1,500 บาท

 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  49,230 บาท

 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,500 บาท

 18. ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซ่อมเครื่องสแกนเนอร์

​​

___________________________________________________________________________________________________​​
[Back]​​​​​​​​​​​​​​​​    [Ne​xt​]​​   หน้า  1​   2   ​                                                                                                          หน้าหลัก​​​