​​​​​​​​​​​​​​​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ หน้าที่ 1

 1. ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างทำตรายางของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
 2. ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างผลิตหลักเขตที่ดินและหลักฐานแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
 3. ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
 4. ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 1,800 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27 รายการ จำนวน 1 โครงการ
 6. ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อถังดับจำนวน 3 ถัง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา​
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ชย 5277 กทม.
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง​
 11. ประกาศผู้ชนะวัสดุสำนักงาน 4 รายการ​
 12. ระกาศผู้ชนะวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ
 13. ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องพิมพ์ดีด 2 เครื่อง 
 14. ประกาศผู้ชนะจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562​​​
 15. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟ
 16. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ
 17. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ
 18. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
 19. ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมรถยนต์
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมู
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่ายรังวัด
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานธุรการเก็บเอกสาร
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานธุรการ
 26. ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด
 27. ประกาศผู้ชนะ ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด
 28. ประกาศผุ้ชนะซ่อมรถยนต์ ฮต-3873 กทม.
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์   
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้  
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอม จำนวน 21 รายการ  
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอม 
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 
 36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์  
 37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
 38. ประกาศผุ้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 21,300 บาท
 39. ประกาศผู้ชนะ งานจัดจ้างทำตรายาง 300 บาท
 40. ประกาศผู้ชนะ งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิ รถยนต์ สห-5596 กทม. 2,500 บาท
 41. ประกาศผู้ชนะ งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ ฮต-3864 กทม. 2,500 บาท​
 42. ประกาศผู้ชนะ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600 บาท
 43. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮต-3873 กทม. 12,996.36 บาท
 44. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างถ่ายเอกสาร  560 บาท
 45. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 8 กท 5291 กทม 2500 บาท
 46. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องตัดหญ้า 500 บาท
 47. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชย 5277 กทม 1,000 บาท​
 48. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต 3873 กทม 2500 บาท
 49. ประกาศผู่ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮล 5279 กทม 1,505 บาท
 50. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 79,900 บาท
 51. ประกาศผู้ชนะ จ้่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  20,300 บาท
 52. ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 53. ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 54. ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮต 3864 กทม. สาขาเบตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 55. ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮล 2579 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 56. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 57. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (จำนวน 7 รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 58. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 59. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
 60. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตหลักเขตที่ดิน และหมุดหลักฐานแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 62. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา และสำนักงานที่ดินอำเภอกาบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพืดีดของสำนักงานที่ดินจังหวัดะยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 64. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจก ของสำนักงานทีดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจก ของสำนักงานทีดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะลง
 68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่้อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮต-3873 ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
 69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมาายลขฮต 3820
 70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขารามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะลง
 71. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อวัสดุงานบ้างงานครัวของสำนักงานทีดินจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 72. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาจง
 75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา โดยวิธเฉพาะเจาะจง
 76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุน คทช.จังหวัด ในการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามโครงการรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
 77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลของสำนักงานทีดินจังหวัดะยา โดนะวิธีเจาะจง
 78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮต -3820 กทม.ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา โดยวิธีเจาะจง
 80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข สห 5596 กทม.ของสำนักงานที่ีดินจังหวัดยะลา สาขารามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
 82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาบันนังสตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
 84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 86. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลาสาขาเบตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 87. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา และ สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 88. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 89. ​​
___________________________________________________________________________________________________​​
[Back]​​​​​​​​​​​​​​​​    [Ne​xt​]​​   หน้า  1​   2   3​​   4​   5​                                                                                                   หน้าหลัก​​​