​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ หน้าที่ 1

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างกำจัดปลวก 75,970 บาท​

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 2,200 บาท

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ดีด 2,000 บาท

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ฮต-3873 กทม. 9,093.93 บาท

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,500 บาท

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน 19,500 บาท

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  15,000 บาท

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 8 กท-5291 กทม. 1,500 บาท

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชย-5277 กทม. 1,000 บาท

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3820 กทม 500 บาท

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3864 กทม 1,140 บาท

 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3864 กทม. 1,440 บาท

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3873 กทม 1,000 บาท

 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3873 กทม. 1,700 บาท

 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮล-2579 กทม 1,500 บาท

 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  49,230 บาท

 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,500 บาท

 18. ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซ่อมเครื่องสแกนเนอร์

 19. ประกาศผู้ชนะ จัดซ่อมบำรุงเครื่องนับธนบัตร 2,800 บาท

 20. ประกาศผู้ชนะ จัดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ฮต-3820 กทม 2,847.27 บาท

 21. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชย 5277 กทม 1,000 บาท

 22. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รามัน 8 กท-5291 กทม 1,675 บาท

 23. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3820 กทม 1,000 บาท

 24. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3820 กทม 675 บาท

 25. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3820 กทม. 2,500 บาท

 26. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3864 กทม 1,500 บาท

 27. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3873 กทม. 2,400 บาท

 28. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮล-2579 กทม. 1,410 บาท

 29. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10,490 บาท

 30. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 73,460 บาท

 31. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 8 กท-5291กทม. 2,500 บาท

 32. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3873 กทม. 1,000 บาท

 33. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3873 กทม. 700 บาท

 34. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮล -2579 กทม. 1,500 บาท

 35. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 50,690 บาท

 36. ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12,300 บาท

 37. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงรยนต์ ชย-5277 กทม. 4,922 บาท

 38. ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมบำรุงรยนต์ ฮต-3864 กทม. 1,439.15 บาท

 39. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  ฮต-3820 กทม. 1,500 บาท

 40. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กท-5291 กทม. 2,675 บาท

 41. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3864 กทม. 1,230 บาท

 42. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3864 กทม. 1,370 บาท

 43. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3873 กทม. 1,000 บาท

 44. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮต-3873 กทม. 700 บาท

 45. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮล-2579 กทม. 1,500 บาท

 46. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  72,650 บาท

 47. ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 47,314 บาท

 48. ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง 32,580 บาท

 49. ประกาศผู้ชนะ ซื้อหลอดไฟพร้อมติดตั้ง 41,000 บาท





​​

___________________________________________________________________________________________________​​
[Back]​​​​​​​​​​​​​​​​    [Ne​xt​]​​   หน้า  1​   2   ​                                                                                                          หน้าหลัก​​​