​สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน​

 1. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560​​
 2. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 3. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
 4. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
 5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 6. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561
 7. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561
 8. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 9. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561
 10. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2561
 11. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
 12. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
 13. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561
 14. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 15. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ธันวาคม 2561
 16. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
 17. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 18. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
 19. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562
 20. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 21. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
 22. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2562
 23. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  สิงหาคม
  2562
 24. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
 25. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
  ตุลาคม
   2562​
 26. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562​