แผนยุทธศาสตร์​​​​

   1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน
   2. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน
   3. การรื้อระบบการเงินและงบประมาณ​
   4. การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่
   5. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม
   6. การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย
   7. การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
      [Back]​