​​​​ก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องของโครงการ “บอกดิน 3”

 
จากการที่กรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการ "บอกดิน" (BOKDIN : Project on Survey of Land Information to Accommodate Governments) เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยการนำระบบ Line Official Account มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชน รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ โดยนำข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศ (Google Maps) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ราษฎรสามารถครอบครองและทำกินในที่ดินได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดครับ

การดำเนินงานโครงการ “บอกดิน”  ทั้ง 3 ระยะ มีความคืบหน้าดังนี้

1. โครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2563 (ระยะที่ 1) ทำการเปิดการรับแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบ Line Official Account ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้แจ้งข้อมูลผ่านทางระบบทั้งสิ้น จำนวน 11,899 ราย ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินแล้ว พบว่าอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 6,625 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 5,274 ราย

2. โครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2564 (ระยะที่ 2) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจากเดิม นอกจากการแจ้งผ่านช่องทาง Line Official Account เป็นการรับแจ้งข้อมูลผ่าน Application ที่เป็นระบบอัตโนมัติ แล้วนำข้อมูลไปบริหารจัดการด้วยโปรแกรม Database และโปรแกรมภูมิสารสนเทศ โดยได้ออกแบบ "บัตรบอกดิน" เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2) โดยเปิดรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มีผู้แจ้งข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน 449306 ราย ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินแล้วพบว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ ดินได้ จำนวน 249,985 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 199,321 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด โดยผู้ใช้บริการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2) สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไว้ผ่านทาง Application SmartLands (https://bokdin2.dol.go.th) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสผ่านในการรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

3. โครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 3) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “บอกดิน 3” โดยผู้ใช้บริการ "บอกดิน" (ระยะที่ 3) สามารถแจ้งข้อมูล​ตำแหน่งที่ดินผ่านทาง (https://bokdin3.dol.go.th) ได้ตั้งแต่วันที่​ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565  นี้ครับ
[Home]​​​​​​​​​