​​ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปี2564

 1. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ผลิตหลักเขต 8700 หลัก​

 2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

 3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2564 2,705,796 บาท

 4. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 2 เครื่อง

 5. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง 57,200 บาท

 6. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง 97,200 บาท

 7. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 3 ตู้ 14,400 บาท

 8. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

 9. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานก่อสร้างป้อมยาม 197100 บาท

 11. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 7,200 บาท

 12. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ้อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต -3820 กทม 14,127.32 บาท

 13. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

 14. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

 15. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จอแสดงภาพ 3 เครื่อง 7500 บาท

 16. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุคอมพิวเตข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุคอมพิวเตอร์ 44160 บาท.pdfอร์ 44160 บาท

 17. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต-3873 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​

 18. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุสำนักงาน 69369 บาท

 19. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 8,680 บาท

 20. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ 39,980 บาท

 21. ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 24750 บาท

 22. ข้อมูลสา​ระสำคัญซ่อมเครื่องสแกน 12925 บาท

 23. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ 12925 บาท
     [Back​]​​​