​​ITA การประเมินคุณธรรมฯ 2565

​​​​

(O7) ข่าวประชาสัมพันธ์​​
​(O8 - O9) การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(O13) คู่มือการปฏิบัติงาน
(O38) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร