​๑.บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๓.๒/๑๗๐๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
​๑.๑ หนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๒๔๑๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐(เอกสารหมายเลข ๑)
๑.๒ บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๖๖๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๒)
๑.๓ บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๔๑๐๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๓)
๑.๔ บทลงโทษและการบังคับใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (เอกสารหมายเลข ๔)
​๑.๕ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมที่ดิน (เอกสารหมายเลข ๕)
​๑.๖ การป้องกันและการแก้ไขเมื่อติดมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ชื่อ WannaCry (เอกสารหมายเลข ๖)
​๒.หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๑๒๗๒๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒.๑ แนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมที่ดิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
​๒.๒ แนวทางการป้องกัน และการจัดการเมื่อติดมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ชื่อ WannaCry (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
๒.๓ คู่มือและคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ชื่อ WannaCry (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
๒.๔ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "รู้ทันและป้องกัน WannaCry Ransomware" (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
​๒.๕ บทลงโทษและการบังคับใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)
๓.​บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ ว๑๗๓๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 ‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

1408