​​​​ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
​๑.บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ ๓๑๒๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓​
​๑.๑ บทลงโทษและการบังคับใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เอกสารหมายเลข ๑​
​๑.๒ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมที่ดิน เอกสารหมายเลข ๒
​๑.๓ แนวทางการป้องกันและการรับมือโปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Ransomware) ในระบบคอมพิวเตอร์เอกสารหมายเลข ๓
​๑.๔ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "รู้ทันและป้องกันไวรัส Ransomware"​เอกสารหมายเลข ๔
๒.หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๒๑๒๙๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
๒.๑ หนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๒๔๑๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐อ้างถึง ๑​
๒.๒ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๔๑๐๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อ้างถึง ๒​
​๒.๓ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมที่ดิน(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)​
๒.๔ ​แนวทางกา​รป้องกันและการรับมือโปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Ransomware) ในระบบคอมพิวเตอร์(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)​​
​๒.๕ บทลงโทษและการบังคับใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)​​
๒.๖ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "รู้ทันและป้องกันไวรัส Ransomware"(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)​​
๓.บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๓๗๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
​ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
​๑.บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๓.๒/๑๗๐๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
​๑.๑ หนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๒๔๑๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐(เอกสารหมายเลข ๑)
๑.๒ บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๖๖๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๒)
๑.๓ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๔๑๐๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๓)
๑.๔ บทลงโทษและการบังคับใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (เอกสารหมายเลข ๔)
​๑.๕ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมที่ดิน (เอกสารหมายเลข ๕)
​๑.๖ การป้องกันและการแก้ไขเมื่อติดมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ชื่อ WannaCry (เอกสารหมายเลข ๖)
​๒.หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๑๒๗๒๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒.๑ แนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมที่ดิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
​๒.๒ แนวทางการป้องกัน และการจัดการเมื่อติดมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ชื่อ WannaCry (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
๒.๓ คู่มือและคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ชื่อ WannaCry (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
๒.๔ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "รู้ทันและป้องกัน WannaCry Ransomware" (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
​๒.๕ บทลงโทษและการบังคับใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)
๓.​บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ ว๑๗๓๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 ‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

2725