‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

3338
 

​ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ​
ครั้งที่ ๒​/๒๕๖๔
​๑.บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๒.๓ /๓๗๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔​ เรื่อง กำชับให้หน่วยงานตระหนักรู้วิธีการ/แนวทางและการแก้ไขปัญหาจากกลุ่มแฮกเกอร์ผู้ไม่ประสงค์ดี และภัยคุกคามทางไซเบอร์ลักลอบโจมตีระบบและขโมยข้อมูลสำคัญในระบบคอมพิวเตอร์
​​๒.หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /ว ๑๙๒๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
๒.๑ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๒๔๑๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ (อ้างถึง ๑)
​​๒.๒ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๔๑๐๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (อ้างถึง ๒)
​๒.๓ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๒๑๒๙๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (อ้างถึง ๓)
​๒.๔ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๘๓๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ (อ้างถึง ๔)
​๒.๕ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมที่ดิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
​​๒.๖ คำแนะนำการติดตั้งและอัพเกรด (Upgrade) เวอร์ชันโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ของกรมที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
​๒.๗ บทลงโทษและการบังคับใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
๓.บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๘๐๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการป้องกัน
กลุ่มแฮกเกอร์ผู้ไม่ประสงค์ดี และภัยคุกคามทางไซเบอร์ลักลอบโจมตีระบบและขโมยข้อมูลสำคัญในระบบคอมพิวเตอร์ 
(สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร)
​๔.​​บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ว ๓๘๐๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการป้องกันกลุ่มแฮกเกอร์ผู้ไม่ประสงค์ดี และภัยคุกคามทางไซเบอร์ลักลอบโจมตีระบบและขโมยข้อมูลสำคัญในระบบคอมพิวเตอร์ (สำนัก/กอง)

Link รายงานผลการดำเนินงาน: https://forms.gle/conhqkGBgVawouBG9

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
​๑.​บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /๑๗๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔​ เรื่อง การติดตั้งและปรับปรุงเวอร์ชันโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) ที่มีลิขสิทธิ์ของกรมที่ดิน
๒.หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /ว ๘๓๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
๒.๑ ​คำแนะนำการติดตั้งและอัพเกรด (Upgrade) เวอร์ชันโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ของกรมที่ดิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
​๓.บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/๒๑๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การติดตั้งและปรับปรุงเวอร์ชันโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) ที่มีลิขสิทธิ์ของกรมที่ดิน (สำนัก/กอง)
​๔.บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒/๒๑๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การติดตั้งและปรับปรุงเวอร์ชันโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) ที่มีลิขสิทธิ์ของกรมที่ดิน (สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร)
​ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๐ ​
แนวทางการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ในระบบคอมพิวเตอร์
​ ​​ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ​
​๑.บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๒.๓ /๖๗๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐​
​๒.หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /ว ๔๑๐๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒.๑ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมที่ดิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
๒.๒ คู่มือการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
​๒.๓ ข้อกำหนดในการบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
​๓.บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /ว ๗๑๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓.๑ แผนปฏิบัติการ (เอกสารแนบหมายเลข ๑)
๓.๒ บันทึกสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /๖๗๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)
๓.๓ ข้อกำหนดในการบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (เอกสารแนบหมายเลข ๓)