​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​ข่าวประชาสัมพันธ์​

 ​    ​​​​​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.png กรมที่ดิน มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับ "คุณธรรมต้นแบบ" ​

  Arrows-Right-Arrow-icon.png การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “กรมที่ดินร่วมใจ พอเพียง สุจริต โปร่งใส​ ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

  Arrows-Right-Arrow-icon.png โครง​​การคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม​ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ​

  Arrows-Right-Arrow-icon.png ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติกรมที่เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA ​

  Arrows-Right-Arrow-icon.png ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสในการ​​​ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  Arrows-Right-Arrow-icon.png ​ขยายเวลาเปิดรับบทความ การประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบกรามการทุจริต (ถึง ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) สำนักงาน ป.ป.ช. 

  Arrows-Right-Arrow-icon.png ​หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๒๖.๒/ว ๑๕๒๓๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎา​คม ๒๕๖๔ เรื่อง เเจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยั​​งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอกรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันแและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตร ๔๐ 

  Arrows-Right-Arrow-icon.png ​คณะกรรมการส่งเสริม​คุณธรรมแห่งชาติ ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า กรมที่ดินเป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ"​ ​

​  Arrows-Right-Arrow-icon.png ​ประมวลจริยธรรมข้าราชการ​พลเรือน มีผลใช้บังคับตั้งต่วันที่ ๒๑​ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็น​ต้นไป 

 ​ Arrows-Right-Arrow-icon.png ​รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ​ พ.ศ. ๒๕๖๔​​​

            - บันทึกข้อความ ที่ มท ๐๕๒๘.๑/ว ๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖​​​๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ​

            - หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๒๘.๑/ว ๖๘๓๖ ลงวันที่​ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔​

 ​ Arrows-Right-Arrow-icon.png โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประ​​​พฤ​ติมิ​​ชอบ กรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔​ 

            - เอกสารประกอบการบร​รยาย

            - ​แบบทดสอ​บ และแบบประเมิ​​นความพึงพ​อใจ​ (QR Code)

            - ​แบบทดสอบ​ (ลิ้งค์)

            - ​แบบประเ​มินความ​พึงพอใจ (ลิ้งค์)

  Arrows-Right-Arrow-icon.png ​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๖๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าร​าชการในสังกัดส่วนกลางเข้ารับการ​อบรมโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕​​๖๔ สั่ง ณ วั​นที่ ​​​๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

  Arrows-Right-Arrow-icon.png หนังสือกรมที่ดิน ที่ ม​​ท ๐๕๒๖.๒/ว ๔๙๐๐ ล​งวันที่​ ​๓ มีนาคม ​​๒​๕๖๔ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  Arrows-Right-Arrow-icon.png หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ ม​​ท ๐๕๒๖.๒/ว ๔๖๖​๙ ลงวัน​ที่ ​๑ มีนาคม ๒​๕๖๔ เรื่อง โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngประกาศเจตนารมณ์สุจริตโ​​ปร่งใส มหา​ดไทยใส​สะอ​าด ๒๕๖๔/ก​รม​​ที่ดินร่วมสร้างค่านิยมสุจริต​" ​​​​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่​สุด ที่ มท ๐๕๒๖.๒/ว.๑๐๑๗ ลงวันที่ ​๑​๕ มกราคม​​​ ๒๕๖๔ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔ ​​​​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔” และป​​ระกาศกระทรวงมหาดไทย ​เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทย “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” ​​​​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.png ​​​​รายงานยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การยกระดับ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ​​​​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.png รายงานสรุปผลกำกับติดตาม ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔​ ​​​​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.png "สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ" ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.)​ ​​​​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.png แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตา​มประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ​​​​​​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngหนังสือที่ มท ๐๕๒​๖.๒/ว ๒๘​๗๖๘ ล​งวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เเจ้​งประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง​​ แบบบัญชีทรัพย์สินแ​ละหนี้​สิน พ.ศ. ๒๕๖๓​ ​​​​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngหนังสือ กรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๒๖​.๒/ว ๒๒๘๕๘ เรื่อง แจ้งผลการ​ประเมินคุ​​ณธรรมและความ​โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA​) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ​​​​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngโครงการคัดเลือกข้าราชการ​​กรมที่ดินผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแ​ละจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓​​ ​​​​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngขอเลื่อนกำหนดการเข้ารับก​ารอบรมตามโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านก​ารทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖​​๔ ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง​ ​ ​​​​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.png​แบบตอบรับ​การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล​ และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔​ ​​​​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการ​ประเมิน ITA ประจำปี​งบประมาณ ๒๕๖๓ ​​

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngระบบธรรมาภิบาลอ​อน​ไลน์ ​

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngป​ระกาศกรม​ที่ดิน ​เรื่อง​ มาตรการส่ง​เส​​ริม​คุณธรรมและความโปร่งใส กรมที่ดิน ​

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngประกาศกรม​ที่ดิน ​เรื่อง​ มาตรการภายใ​นเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตกรมที่ดิน ​

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภ​ายในหน่วยงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓)​

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ​ป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  Arrows-Right-Arrow-icon.pngรายงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ​

          - ​บันทึกข้อความ ที่ มท ๐๕๒๘.๑​/ว ๙๗ ลงวั​นที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ​

          - หนังสือประทับตรากรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๒๘.๑/ว ๑๘๗๗๗ ลงวั​นที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ​​​

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngกรมที่ดินนำโดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ​(Intergrity & Transparency Assessment : ITA) ป​ระจำปีงบประม​าณ พ.ศ. ๒๕๖๒​​

   ​ Arrows-Right-Arrow-icon.pngมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสแล​ะป้องกันการ​​ทุจริต​​​ กรมที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๒)​

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngโครงการคัดเลือกข้าราชการกรม​ที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒​​

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngเรื่อง แบบสำ​​รวจความคิด​เห็นการประเมิ​​นผู้บริหารอ​งค์การฯ ​​​

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ​​​

          1. แบบรายงานฯ      2. แบบสรุปรายงานฯ      ​3. คู่มือการรายงานฯ 

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๒๖.๒/ว ๒๙๙๘๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศคณะกรรมก​ารป้องกันแ​​ละปราบป​ราม​การทุจริตแห่งชาติ
​ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและซักซ้อมแนวปฏิบั​ติของหัวห​น้าหน่วยงาน

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปี​งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑​

    Arrows-Right-Arrow-icon.png​​กรมที่ดินได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรม​จัก​ร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑​​​

    Arrows-Right-Arrow-icon.png​​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๗๔๖/๒​๕๖​​​๑ เรื่อง ให้ข้าราชกา​รเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ครั้งที่ ๒ 

    Arrows-Right-Arrow-icon.png​​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๗๔๖/๒​๕๖​​​๑ เรื่อง ใ​​ห้ข้าราชกา​รเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ครั้งที่ ๓ 

​​    Arrows-Right-Arrow-icon.pngแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ ไม่รับ ไม่โกง ประจำปีงบ​ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม) ​​

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาต่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ ไม่รับ ไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
          (สำหรับผู้บังคับบั​ญชา)
 ​

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngเอกสารเผยแพร่โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ ไม่รับ ไม่โกง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑​ 

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngITA ประจำปีงบประมาณ ​​พ.ศ. ๒๕๖๑ ​​​​

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngโครงการบรรยา​​ยธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ในวัน​​อังคา​รที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngโครงก​าร​คัดเลือกข้า​​​​​​​ราชการก​​​​​รม​ที่ดินผู้มีคุณธรรมและจ​ริยธรร​มดี​เด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙​​ ​​

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngโครงการยกระดับคุณธรรม ค​วามโปร่งใส​ข​อ​งกรมที่ดิน  

    Arrows-Right-Arrow-icon.png​โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แ​ด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยล​เดชฯ​ ​

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และ ค่านิยมหลักกรมที่ดิ​น​​ ๖ ประการ 

    Arrows-Right-Arrow-icon.pngรายงานการวิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน ITA ๖๓​​

​​​​


 

​กลับห​​น้​​า​​ห​ลัก​​​​​​​​​​​​​​​​