​​​​​

ความเป็นมาและภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน (ศปท.)

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน (คจ.)


 

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๓๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓​ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นหน่วยงานภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจด้านคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๗ การบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ มีผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และข้อ ๑๔ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ โครงสร้างประกอบด้วย ๑) กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม ๒) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

          ต่อมา มีคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๘๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นในแต่ละกรมของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖/ว ๔๕๔๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบมีความสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน ซึ่งโครงสร้างประกอบด้วย ๑) งานบริหารทั่วไป ๒) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓) ด้านส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม คำสั่งกรมที่ดิน
ดังกล่าวนี้ให้ยกเลิกคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๓๒/๒๕๕๓ อันจะมีผลทำให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมสิ้นสถานภาพไปหรือไม่ กรมที่ดินจึงได้ทำหนังสือหารือไปยังสำนักงาน ก.พ.ในประเด็นดังกล่าวนี้  ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้ตอบข้อหารือว่า ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกำหนดให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการ ดังนั้นการแต่งตั้ง สิทธิ อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อ ๑๔ และข้อ ๑๗ ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๔๔๑๒/๒๕๕๘ จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดินขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่ให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม​

          ปัจจุบัน การปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน และการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน ใช้อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรกลุ่มเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดินและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน เป็นรองอธิบดีท่านเดียวกัน เนื่องจากภารหน้าที่ของงานมีความสอดคล้องกัน ถือเป็นการบูรณาการภายในหน่วยงานกรมที่ดิน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม พร้อมกับภารกิจป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งกรมที่ดินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการกรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อบังคับกรมที่ดินว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และค่านิยมหลักของข้าราชการกรมที่ดิน ให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติ

          การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน มีภารกิจหลักในการรับร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดทำ/ รายงานผลการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น ส่วนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน/ แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการกรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑/ ข้อบังคับกรมที่ดินว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒/ ค่านิยมหลักกรมที่ดิน สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม ดำเนินการ/ ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรร​ม และทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน ซึ่งทั้ง ๒ หน่วยงานเปรียบเสมือนการสร้างภูมคุ้มกันให้กับหน่วยงาน ส่วนในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ กรมที่ดินได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีภารกิจหลักในการรับเรื่องร้องเรียน พิจารณาแกไข ออกตรวจสอบในพื้นที่ และรายงานข้อเท็จจริง โดยตรงต่อท่านอธิบดี

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมที่ดิน ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน  ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำ "ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔" ซึ่งผ่านการอนุมัติจากกรมที่ดินเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรกรมที่ดิน มีการกำหนดยุทธศาสตร์และ กิจกรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับเดียวกัน มีการรายงานประเมินผลและตรวจติดตามเป็นรายไตรมาส ทำให้ทุกกิจกรรมมีตัวชี้วัดชัดเจน และมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติเป็นรูปธรรมซึ่งมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควบคู่การปลูกจิตสำนึกและพร้อมปรับฐานความคิดของบุคลากรกรมที่ดิน ตัวอย่างกิจกรรมเช่น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน การเร่งรัดงานค้างการสร้างสรรค์ความดีความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาสาธารณะกุศล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานบริการเป็นต้น​