​​ 

ที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน

​     ที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน

  

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน

     - หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๙/๑๗๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมกรมที่ดิน

    ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน

     - ​ประการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน​​ Image.gif

  

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน

      อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน