​ทำเนียบคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

  ทำเนียบ(ชื่อตรงกลาง)แถวบน 3 คน 60-75 เปลี่ยนคนย่อขนาด30-37.5 ขนาดเล็ก.jpg

 

ที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน

​     ที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน

  

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน

     หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๙/๑๗๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมกรมที่ดิน

    ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน

  

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน

      อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน