​ค่านิยมหลัก 12 ประการ และ ค่านิยมหลักกรมที่ดิน 6 ประการ