​​​​​​​

ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑​ ชั้น ๖ กรมที่ดิน 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ​


DSC_2773.jpg
DSC_2805.jpg​​​​DSC_2807.jpg
DSC_2778.jpgDSC_2787.jpg
DSC_2816.jpgDSC_2789.jpg
DSC_2793.jpg​​