​​                        ​​​​​​​​​​​องค์ความรู้​​
​​     หนังสือ​​​​​คู่มือระเบียบและกฎหมาย​
​​ปก คู่มือระเบียบและกฎหมายใหม่.jpgอ่านคู่มื​​อฯ​​​​
​​     หนังสือ​​​​​คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
​​     ​​หน้าปก.jpg​​​
อ่านคู่มื​​อ​​ฯ​​​​​​
​​     หนังสือ​​​​​คู่มือจริยธรรมของเจ้าพนักงานที่ดิน
​​​​     ​​ปก.jpg
อ่านคู่​​มื​​​​​​​อ​​ฯ​​​​
​​
​​​​     หนังสือยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำกรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
     ​​Untitled.jpg
​​​อ่านคู่​​​มื​​​​​​​อ​​​​ฯ​​​​
​​

     คู่มือ แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการกรมที่ดิน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจรรยาข้าราชการกรมที่ดิน และค่านิยมหลักกรมที่ดิน 

​​
     ​​ปก แนวทาง.jpg​​​
​​​อ่านคู่​​​มื​​​​​​​อ​​​​ฯ​​​​
​​
     คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ​​
​​     ​​ปกป้องกันและปราบปราม.jpg​​​
อ่า​​นคู่​​​​มื​​​​​​​อ​​​​ฯ​​​​​​
     แผ่นพับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     ​​แผ่นพับ.jpg
อ่า​​นแผ่นพับ​​​​​​
​​     ​​แผ่นพับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน​
     ​​0001 (1).jpg
อ่านแผ่นพับ​
​​     ​​ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔​
     ​​ปกหน้าฉบับสมบูรณ์.jpgอ่านยุทธศาส​ตร์ฯ​
​​     ​​​องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓​​
องค์ความรู้หน้า 1.jpg
อ่านองค์ค​วาม​รู้
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ปกหน้า.jpg


อ่านพระร​าช​​บัญญัติ​ฯ​


  
​​
​​​