​​                        ​​​​​​​​​​​​​​​​       องค์ความรู้​​
​​    ​
​​​
หนังสือ​​​​​คู่มือระเบียบและกฎห​​มาย​​​
​​ปก คู่มือระเบียบและกฎหมายใหม่.jpg

​​     
หนังสือ​​​​​คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หน้าปก.jpg​​​


​​     
​หนังสือ​​​​​คู่มือจริยธรรมของเจ้าพนักงานที่ดิน
ปก.jpg


คู่มือ แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการกรมที่ดิน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจรรยาข้าราชการกรมที่ดิน และค่านิยมหลักกรมที่ดิน 

​​
ปก แนวทาง.jpg​​​​
​​​อ่านคู่​​​มื​​​​​​​อ​​​​ฯ​​​​
​​
     
คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
​​
ปกป้องกันและปราบปราม.jpg​​​

     
แผ่นพับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  แผ่นพับ.jpg​​

อ่า​​นแผ่นพับ​​​​​​
​​     ​​
แผ่นพับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน​
  0001 (1).jpg
​​     ​​
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔​​​ปกหน้าฉบับสมบูรณ์.jpg​​     ​​
องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตกรมที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
​​
องค์ความรู้หน้า 1.jpg
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ปกหน้า.jpg
แนวทางในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
กรมที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ปก1.jpg
  
​​
​​​​