​​​​แนะนำเว็บไซต์ - www.Anurakthai.com


www.Anurakthai.com


          ว็บไซต์ "อนุรักษ์ไทย ดอท คอม" จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย ผู้จัดทำได้เรียบเรียงข้อมูลจากเอกสาร ตำรา ที่หลากหลาย ด้วยเจตนาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้อง ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร ตำรา และผู้ทรงความรู้ ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในด้านข้อมูล และกราบขออภัยหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้ที่เป็นผลงานหรือลิขสิทธิ์ของท่าน