​ฝ่ายบริหารทั่วไป​- งานสารบรรณ
- งานธุรการทั่วไป
- การจัดทำงบประมาณ
- งานวัสดุครุภัณฑ์
- งานบริหารงานบุคคลและอาคารสถานที่ของสำนัก
- รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายแผนงานและติดตามประเมินผล
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการบริหารการใช้ระบบคอมพิวเตอร์​ในกรมที่ดิน
- จัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อคณะกรรมการฯ​
- ​ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
ส่วนสารสนเทศ- ส่วนสารสนเทศ
- มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อกำหนดนโยบายสารสนเทศ
- จัดทำแผนกลยุทธ์
- กำหนดมาตรฐานการบริหารข้อมูล และการติดตามประเมินผล
- จัดทำและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
- เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม
ส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์​​- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อจัดทำและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำแ​ผนที่ และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม​​
ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบ่งงานออกเป็น 3 งาน คือ
- ปฎิบัติการและควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำแผนที่และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร และการบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ
- ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
​​​1. งานปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำแผนที่​

- ปฎิบัติการและควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำแผนที่และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร และการบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ​
- ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
​​2. ​งานปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร- มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติการ และควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
- จัดทำแผนปฏิบัติการ และการดำเนินงาน
- ดูแล บำรุงรักษา และให้คำปริกษาแก่หน่วยงานผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
​​3. งานบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ และประมวลผลด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล
- ควบคุม ดูแลรักษา ระบบเครื่องบันทึกข้อมูล​

​​