​​   >> การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมที่ดิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

   และการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

   >> สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกรมที่ดิน ที่สนับสนุนแผนการปฏิรูปประเทศ (ลงระบบ EMENSCR เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61)​

​   >> เสนอแผนการปฏิรุูปประเทศในส่วนของกรมที่ดินในที่ประชุมกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561​​ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5​


   >> กลไกการดำเนินงานของกรมที่ดิน

        -   คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 1960/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมที่ดิน​ เพืื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

    ตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ​​


    << กลับหน้าหลัก​​