>> การประชุม Kick off การปฏิรูปประเทศ เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561​​​

     >> การประชุมร่วมฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 

     และการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

     >>การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประสานงานเชื่อมโยง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ          

 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561​​


     >> กลไกการดำเนินงาน

         - คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2151/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับ ติดตาม

    และประสานงานเชื่อมโยง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงมหาดไทย

         - คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 917/2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งคณะทำงานกระทรวงมหาดไทย ​  

    เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ


   
    << กลับหน้าหลัก​​